Familjejuridik, en mer känsloladdad del av juridiken

Att man som jurist kommer att störa på motgångar är en del av yrket. Befinner man sig i en förhandling, agerar man som försvarare eller medlar i en tvist av något slag och ser att den man företräder inte når den uppgörelse eller får den utgång man hoppats på skapar det naturligtvis en besvikelse. En besvikelse som man lär sig att hantera. Ju fler fall man förlorar, desto mer lär man sig och desto bättre blir man också (förhoppningsvis). Det handlar om ett yrke; men på det andra sidan av myntet finns alltid en person som har mycket mer att förlora – nämligen den som man företräder. Att man som jurist måste vara mänsklig är en självklarhet sett till sina klienters väl. Man måste vara införstådd med att den förlorade tvisten å sin egen sida är en besvikelse (att jämföra med en sämre dag på jobbet) men att det å sin klients vägnar kan innebära en ren katastrof.

Aldrig blir detta tydligare och mer påtagligt än inom ett specifikt område av juridiken och där personliga ärenden och relationer inom familjen regleras. Familjejuridiken. Det handlar här om att bistå vid exempelvis arvstvister, vårdnadstvister och skilsmässor; känsliga områden där man verkligen kan tala om en klient kan förlora ”allt”. Märk väl här: att familjejuridiken kan ha stora känslor i sig i och med att det A) handlar om familjer och B) handlar om blodsband och släkter ska inte misstas med att den inte har en annan sida också. Att kunna hjälpa och bistå med en juridisk expertis och därigenom hitta lösningar för familjer ska i sammanhanget ses som det mest talande – och glädjande – för jurister verksamma inom familjerätt/familjejuridik.

Vi tänkte här gå igenom lite kring vad som gäller inom de många områden som seglar under familjejuridikens flagg. Först så räknar vi upp några av dessa enligt följande och därefter så tänkte vi mer på djupet gå in på vad som gäller i några av de vanligaste fallen.

  • Parförhållanden: vad gäller för sambos, hur skiljer sig deras förhållande mot ett äktenskap i juridisk mening? Hinderprövning, månggifte, registrerat partnerskap, samkönat äktenskap – hur ska man tänka och vad bör man vara medveten om? Äktenskapsförord exempelvis; är det möjligt att skriva ett sådant? Punkten parförhållanden inom familjerätt utgör en väsentlig del och där kan verkligen en jurist göra stor skillnad.
  • Bodelning: vad händer då en partner dör eller vid en separation? Ska stugan säljas, ska huset vara kvar hos den efterlevande – hur gör man med bil och båt? Det finns tydliga regler för bodelning.
  • Upplösning av parförhållanden: Kärleken kommer och kärleken har – tyvärr – också en förmåga att gå. Rent juridiskt så finns det en tydlig skillnad mellan hur man löser en upplösning av ett parförhållande beroende på vilken typ av förhållande det handlar om. En skilsmässa mellan två äkta makar innebär en sak och en avslutad relation mellan två stycken personer i ett samboförhållande innebär något helt annat – oavsett längden på förhållandet/äktenskapet i fråga.
  • Arvsrätt: vem ärver en avliden, i vilken ordning och vem har rätt till vad? Arvrätten reglerar hur fördelningen av ett arv ser ut och tyvärr så är denna del av familjejuridiken inte sällan kantad av konflikter.
  • Barnfrågor: den här delen täcker ämnen såsom exempelvis adoption, faderskap, vårdnadshavare, förmyndare, underhållsstöd och vårdnadstvist. Det senare är något som vi ska titta närmare på senare då just det ämnet är viktigt att avhandla på ett korrekt sätt.
  • Även namnlagen ingår i familjerätten: den reglerar skyldigheter och rättigheter inom personnamn och dels så beskriver den även hur reglerna ser ut om man vill förvärva ett efternamn – eller hur man kan förlora rätten till ett sådant. Vidare så finns det även i namnlagen klara direktiv kring vad man de facto får heta. Du kan – enligt vår namnlag – exempelvis inte döpa ditt barn efter din favoritjärnvägsstation eller din favoritarena.

 

Där hade vi några av de ämnen som en jurist inom familjerätt stöter på i sitt vardagliga yrkesliv. Några av dessa tycker vi är viktigare än andra – viktigare ur den synvinkel att det är mer troligt att du- och jag någon gång kan komma i kontakt med dem. Därför så kommer också arvsrätt, vårdnadstvist och upplösning av ett parförhållande/skilsmässa att få mer ingående information på den här sidan.

familj hos advokat

Vårdnadstvist - det tuffaste delen

Familjejuridik är speciellt sett till att de olika områden som inkluderas ofta kan innehålla större känslor. Vid andra juridiska delar så handlar det ofta om att bena ut rätt eller fel. Inom familjejuridik så finns det hela tiden ett spektra av känslor att ta hänsyn till och det finns sällan de tydliga, klara svaren.

Ingenstans blir detta så tydligt som vid en vårdnadstvist. Vid en vårdnadstvist kan inga förhastade beslut ske: varje sten måste vändas på och man måste alltid utgå från vad som är bäst för barnen. Grundtanken är att delad vårdnad är den bästa lösningen - men om det inte är så: hur kan man leda i bevis att en förälder är bättre lämpad som ensam vårdnadshavare och hur kan man bevisa det motsatta?

Barnen är det viktigaste i föräldrarnas liv. Tyvärr så förvandlas många vårdnadstvister till en maktkamp mellan föräldrarna och det i sin tur skapar en situation där barnen kommer i kläm. Att vårdnadstvister i Sverige ökar är oroväckande. Inte mycket tyder på att ökningen sker som en följd av att sämre föräldrar finns. Det handlar istället ofta om att andra känslor tar överhanden och där föräldrarna egentligen bråkar om någonting annat än just vårdnaden om de personer de älskar mest.

Som jurist vid en vårdnadstvist så ser man i första hand till sin klients intressen - men man arbetar även aktivt för barnen. Det kan innebära att man arbetar för att hitta samförståndslösningar och att man - genom förlikningsdiskussioner - försöker hitta andra vägar. Detta arbete, i kombination med samarbetssamtal som erbjuds av familjerätten i den kommun man tillhör, kan leda till att vårdnaden även fortsatt blir delad. Man hittar en lösning som passar båda parter och där barnen inte riskerar att hamna i kläm på samma påtagliga sätt.

Det är speciella situationer där det på förhand aldrig finns några klara svar. Vissa vårdnadstvister måste ske. Riskerar ett barn att fara illa - fysiskt eller psykiskt - hos någon av sina föräldrar så måste också en insats sättas in. Barnen går alltid först.

Vem ärver vad och i vilken ordning?

Arvsrätt är en annan spännande del av familjejuridiken som även den kan skapa klarhet i, till synes, omöjliga situation. I samband med att en anhörig avlider så ska också ett arv av kvarlåtenskapen fördelas mellan de anhöriga. Arvsrätt ger tydliga svar om vem som har rätt att arvå, i vilken ordning och vad vederbörandes lott ska inkludera.

Trots detta så kan stora konflikter blossa upp mellan syskon, mellan släktingar och mellan bekanta. Här finns exempelvis skrivna testamenten som en detalj som riskerar att få sådana konflikter att blossa upp. I många fall krävs det dels juridisk vägledning och dels också ett juridiskt försvar för att allt ska ske in enlighet med vår svenska arvsrätt.

Det är långt ifrån enkla frågor och just arvstvister är, näst efter vårdnadstvister, ofta de mest infekterade frågorna inom familjejuridiken. Gemensamt mellan båda dessa är att känslor ofta vinner över rationalitet: man har svårt att se klart och nyktert på saker och ting. Därför krävs ofta juridisk hjälp och expertis.