Blogg

Därför ska du spara advokatens nummer

24 jul 2021

Även om du lever ett hederligt liv kan slumpmässiga och olyckliga omständigheter göra att du delges misstanke för brott. För att kunna rentvå dig från misstankarna kan du behöva en advokat.

Du som aldrig skulle göra en fluga förnär. Som aldrig skulle skada någon annan eller begå minsta anstiftelse till ett brott. Du som inte ens går mot röd gubbe i trafiken. Varför skulle du egentligen behöva kontaktuppgifterna till en brottmålsadvokat? Det framstår som slöseri både av platsutrymme i din telefon och i din personliga minnesdator i hjärnan. En sak att bekymra dig om som du inte behöver bekymra dig om. Ungefär som att gå runt med ett visitkort till Anonyma Alkoholister när du aldrig druckit en droppe alkohol i hela ditt liv. Problemet är att du kan inte se in i framtiden, och du kan aldrig räkna bort slumpen ur ekvationen.

Svårt att stå emot polisen

Ibland kan det räcka att vara fel person på fel plats. Eller att ett missförstånd leder till att den andra parten känner att det är polisens eller rättsväsendets sak att reda ut det. Du kanske bar en likadan jacka och har en likadan frisyr som en butikstjuv som flydde från brottsplatsen och blev förväxlad bland vittnen som trodde att du var tjuven. Även om du är helt oskyldig måste du kunna försvara dig mot anklagelserna. Det är inte lätt att stå upp mot polis, åklagare och domare om du inte har en brottmålsadvokat vid din sida som för din talan. Hitta mer info om brottmålsadvokater på denna sida: https://www.brottmålsadvokathelsingborg.se

Har man rätt till gratis advokat?

14 sep 2020

Har man rätt till gratis advokat i samband med tvister och brottmål? Ja, i Sverige finns det olika system som kan en misstänkt person rätt till ett juridiskt skydd utan att det kostar personen i fråga pengar. Detta då vi - inom vår rättsstat - hävdar att rätt juridisk hjälp är en förutsättning där de egna medlen inte ska fälla avgörande.

Däremot kan man alltid diskutera vad gratis egentligen innebär. På samma sätt som du kan få gratis sjukvård, dina barn kan gå gratis i skola eller där du kan åka gratis längs våra svenska vägar så handlar det om en osynlig kostnad som vi alla betalar för. Vi betalar skatt och det är också den som täcker dessa utgifter.

Rättsskyddet ingår i hemförsäkringen

Det finns även ett annat exempel på där man kan få en gratis advokat - men där det tillkommer en kostnad. Det vill säga - advokatens arvode ska betalas, men det är inget som man behöver göra som privatperson.

Hamnar du i en tvist av något slag så kommer du att tjäna på att ha ett juridiskt ombud vid din sida. Det kostar pengar och ju längre tid det tar, desto högre blir kostnaden. Logiskt, men det innebär inte att du betalar hela kostnaden. Den har du istället betalt genom din hemförsäkring. I denna ingår nämligen ett rättsskydd som täcker kostnaden - minus självrisken - för arvodet till det juridiska ombud du väljer.

Detta kommer med ett tak och allt överstigande detta kommer du att få betala. Hur högt taket i fråga är varierar och detta kan man - som en säkerhet - kolla upp i den egna premien. Hamnar man i en konflikt eller en tvist så ger detta en trygghet.

Rättshjälp - rätt till hjälp om du saknar rättsskydd

Om du skulle sakna en hemförsäkring då? Om du skulle hamna i en tvist och inte ha det inkluderade rättsskyddet - innebär det då att du kommer att få ta kostnaden ur egen ficka? Det är möjligt, men det finns även en annan möjlig och tänkbar lösning. Detta innebär att du ansöker om rättshjälp. Beviljas du detta - det avgörs av ditt ekonomiska underlag - så kommer kostnaden täckas av staten. Det är emellertid långt ifrån en given lösning - för att beviljas ska inte det ekonomiska underlaget stiga över 260.000 kronor/år.

En offentlig försvarare får du vid brottmål

Är man misstänkt för ett brottmål som kan leda till högre straff än böter så har man rätt till en offentlig försvarare. Väljer man att anlita en sådan på egen hand så får man betala kostnaden för dennes arvode ur egen ficka. Man kan även bli tilldelad en sådan och vid detta läge så bekostas arvodet av staten och finansieras av skattemedel.

Det är även möjligt att lämna egna önskemål och där man - om advokaten svarar jakande - också kan få denne tilldelad; då täcks kostnaden av statliga medel.

Fri rådgivning kan erbjudas av advokater

Gratis advokat är egentligen att jämföra med begreppet om att det inte finns några fria luncher. En advokat ska alltid ha betalt, men det handlar om vem som slutligen står för notan. Vi ska dock tillägga att det faktiskt finns ett exempel på en gratis advokat. Detta då en advokat erbjuder sina tjänster pro bono och helt ideellt.

Detta kan ske i samband med öppna kvällar på exempelvis kontoret eller på ett bibliotek dit man som medborgare kan söka sig för att få gratis rådgivning - något som sker anonymt och utan att avtal knyts eller signeras. Det handlar då enbart om ren rådgivning.

Med barnens bästa för ögonen

5 aug 2020

Den dag då föräldrar separerat och inte kan komma överens är ingen rolig dag. Enligt internationell och svensk lag ska barnens bästa beaktas. Att tolka detta är inte alltid enkelt eller självklart.

I grunden är det varje förälders önskan att deras barn ska få den perfekta uppväxten. Hur en sådan ser ut är det naturligtvis inte lika självklart någon enighet kring. Så länge ett förhållande är harmoniskt och lyckligt kan de flesta föräldrar jämka och kompromissa. Situationen ändras ofta drastiskt efter en separation. Det är inte ovanligt att nya eller undertryckta sidor kommer fram hos den före detta partnern och föräldern. Det som innan handlade om mild irritation kan nu plötsligt bli ett mindre krig. Att detta inte alls gagnar de inblandade barnen är så självklart att det inte borde behöva påpekas. Ändå lyckas en del föräldrar ignorera detta faktum, gång på gång.

Vad kan göras då samarbetet inte fungerar?

Det finns en hel del hjälp att få för de föräldrar som har svårigheter med att samarbeta kring de gemensamma barnen. Hos kommunen finns exempelvis möjlighet till kuratorledda samtal. Det finns också möjlighet att ta fram skriftliga avtal som reglerar hur situationen ska hanteras. När respons och rimliga reaktioner hos motparten ändå ständigt uteblir är det dags att inleda en vårdnadstvist. Det kan kännas onödigt formellt och besvärligt men det är en bra väg att gå för att lösa en omöjlig situation. Om du behöver inleda en vårdnadstvist måste du börja med att hitta ett lämpligt juridiskt ombud. processen är inte enkel för den oinvigde och du behöver någon som vet vad som gäller. Ditt juridiska biträde hjälper dig sedan med att stämma den andre föräldern på vårdnaden. I stämningsansökan skall grunderna för ansökan framgå och det är därför en god idé att dokumentera vad som hänt.

Ekonomi och rättens beslut

Det spelar ingen roll hur utfallet blir vad gäller det ekonomiska. I en vårdnadstvist kommer du inte att bli tvungen att betala motpartens kostnader. De flesta personer har någon form av rättsskydd i sin hemförsäkring och man kan också få hjälp att söka rättshjälp från staten. Vid en vårdnadstvist ska alltså rätten se till barnets bästa, inte till föräldrarnas vilja. Något äldre barn brukar kunna uttrycka sin vilja och detta ska rätten också ta hänsyn till. En vårdnadstvist är sällan önskvärd ur barnets synvinkel men kan ändå vara rätt i längden. Du som förälder får ibland ta den sortens beslut.

Viktigt om vårdnadstvist

4 aug 2020

Vårdnadstvist förekommer inom familjerätten. Den rättsliga processen behandlar frågor kring vårdnad av gemensamma barn efter att paret separerat. I vissa fall avgörs ärendet i domstol.

Vårdnadstvist är ett begrepp som många känner till eller åtminstone har hört talas om. Sverige är ett land med relativt högt antal skilsmässor vilket även kan vara orsaken till att vårdnadstvister är ganska vanliga. En vårdnadstvist är en rättslig process som har för avsikt att bestämma vilken av de båda föräldrarna som ska ha vårdnad om det gemensamma barnet eller barnen. En sådan tvist blir aktuell vid en skilsmässa.

Det allra viktigaste som bör nämnas i samband med begreppet är att man alltid utgår ifrån att det är båda föräldrarna som ska ta hand om barnen, dvs en gemensam vårdnad är alltid det första valet. Vårdnadstvister uppstår när och om föräldrarna inte är överens om vem som ska ha huvudansvaret eller inte vill dela på vårdnaden. I sådana fall löses ärendet i en domstol. Under tvisten tas även hänsyn till barnens önskemål och synpunkter. Ju äldre barnen är, desto tyngre väger deras åsikter.

Gemensam vårdnad anses vara bäst för barnen

Vad betyder gemensam vårdnad? I enkla ordalag innebär det att båda föräldrarna är involverade vid beslutstagandet angående de gemensamma barnen. Frågor kring skolgång, boende eller semester är något som diskuteras och beslutas om i samspråk båda föräldrarna emellan. Enligt svensk lagstiftning och samhällsnormen så är det alltid bäst att få en gemensam vårdnad vid en skilsmässa. På det sättet förlorar inte barnen kontakten med sina föräldrar och får en tryggare och lugnare uppväxt. Det är dock inte uteslutet att en domstol beslutar om ensam vårdnad, dvs att endast den ena föräldern tar hand om barnen.

Vad tittar en domstol på vid vårdnadstvister?

Vad tar en domstol hänsyn till när det tas beslut i en vårdnadstvist? Grundläggande för en gemensam vårdnad är att båda föräldrarna visar hänsyn till barnen och är redo att ta beslut om dem utan konflikter och upplösningar. Domstolen tar alltid hänsyn till barnens bästa och därför beslutas varje fall för sig. Ingen familj är den andra lik och det är även orsaken till att det inte alltid är givet med en gemensam vårdnad. Beteenden som missbruk, aggressivitet eller umgängessabotage kan påverka ett fastställande av gemensam respektive ensam vårdnad. Något intressant inom svensk praxis är att ifall båda föräldrarna vägrar att ha gemensam vårdnad får inte rätten ta ett sådant ställningstagande. Läs mer om vårdnadstvister på denna sida: https://www.vårdnadstvistvarberg.se

I en vårdnadstvist ska man se till barnets bästa

20 jul 2020

I samband med en separation eller skilsmässa kan det ibland uppstå en vårdnadstvist om barnet. Då kan det vara en god idé att ta hjälp från någon utomstående person för att lösa konflikten.

Det är viktigt att alltid utgå från barnets bästa, även i en vårdnadstvist. Det bästa är om föräldrarna med hjälp av medling från kommunens socialtjänst eller från en familjerättsjurist kan komma överens och samarbeta om viktiga beslut rörande barnet. Då slipper man mötas i domstol vilket ofta är väldigt jobbigt för både barn och föräldrar. I Sverige anses det vara bäst för barnet med gemensam vårdnad och oftast dömer domstolarna också till detta. Det finns dock vissa undantag då det kan vara bättre för barnet om bara en av föräldrarna är vårdnadshavare. Ofta är det om en förälder missbrukar eller om det förekomma misshandel av partner eller barn i familjen. I dessa fall händer det att barnet måste vittna i domstol och berätta om föräldrarna.

Sök hjälp så fort som möjligt

Känner man att barnet far illa eller att situationen helt enkelt inte fungerar och man inte kan komma överens i viktiga frågor gällande barnet så ska man söka hjälp så fort som möjligt. Ju tidigare man tar tag i problemen desto lättare är de att lösa. Som vårdnadshavare har man ansvar för barnet och dess hälsa, utbildning, trygghet och omvårdnad så att barnet ska ha en god chans att växa upp och utvecklas. Vårdnadshavaren ska säkerställa att barnets behov uppfylls på bästa sätt. Inte sällan uppstår konflikter gällande boendefrågan. Det kan vara bra att känna till att ett barn har rätt till kontakt med båda föräldrarna även om bara en av dem har vårdnaden. I vissa specifika fall kan umgängesrätten gå förlorad om det bedöms att barnet far illa av att träffa någon av föräldrarna.

Anlita en erfaren familjerättsjurist

Vid en vårdnadstvist som avgörs i domstol så utgår man från båda föräldrarnas berättelser och dömer därefter vad som är bäst för barnet. Domstolen gör utifrån barnets perspektiv en helhetsbedömning av situationen och väger även in barnets framtid och utveckling. Man tar inte alls hänsyn till vem av föräldrarna som har mest rätt. Befinner man sig i en vårdnadstvist och behöver hjälp av en advokat ska man vända sig till en familjerättsadvokat som har vårdnadstvister som specialitet. Vårdnadsärenden kan vara knepiga så det är viktigt att advokaten man anlitar är erfaren.

Vad gäller för en vigsel?

5 maj 2020

Vad gäller för en vigsel? vad krävs för att en sådan ska anses som laglig? Det går vi igenom i denna artikel.

Många tänker sig enbart vigseln och bröllopet i ett romantiskt töcken. Visst, det handlar om romantik och det handlar om den största dagen i två människors liv. Men, det handlar även till stor del av juridik och här tänkte vi gå igenom lite kring vad som gäller för en vigsel ur ett lite tristare perspektiv. Den som behöver ytterligare information kan kontakta en expert på familjerätt.

I Sverige finns det två sätt att gifta sig. Det ena är det borgerliga där man viger sig i civil form. Den andra är den religiösa där man viger sig inom sitt trossamfund. Vigseln kan ske mellan två män, mellan två kvinnor eller mellan en man och en kvinna. Innan en vigsel kan äga rum så måste en hindersprövning ske.

Hindersprövning gäller för alla

En hindersprövning sker av Skatteverket och där ser man över om det finns några lagliga hinder som står i vägen för att två personer ska kunna gifta sig. Exempel på sådana handlar om att en av personerna är minderårig. Det kan även handla om att man är släkt i raka led och att den ena personen redan är gift.

En hindersprövning kan även anmärka på att paret kan vara släkt - exempelvis halvsyskon - och då krävs det ett särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att man ska kunna få hindersprövningen godkänd. I Sverige får man gifta sig med en kusin utan att behöva något särskilt tillstånd. När en hindersprövning är klar så får man ett tillstånd - detta är giltigt i fyra månader.

Hur blir en vigsel giltig i Sverige?

För att en vigsel ska anses som giltig så måste tre olika kriterier uppfyllas. Om så ej är fallet så är man heller inte - i en juridisk mening - gifta med varandra. Först och främst så ska vigselförrättaren vara behörig för uppgiften. Därefter ska båda makarna - de blivande - vara närvarande och svara jakande på frågan om de vill gifta sig med varandra. Det tredje kriteriet som måste uppfyllas är att vigselförrättaren förklarar makarna som gifta. Det avslutar också ceremonin och sluter avtalet.

Vad händer då om en vigsel sker utan att en hindersprövning genomförts? Ja, det som först sker är att vigselförrättaren ska se över intyget som paret har med sig. Om detta inte skulle ske och vigseln skulle genomföras utan att någon kontroll om att hindersprövningen skett - och blivit godkänd - så kan man fortfarande ståta som gifta. Åtminstone om man uppfyller kraven för giltighet.

För vigselförrättaren däremot så kan det komma att bli tal om repressalier - hårda sådana. Skatteverket underrättar det organ som prövar eller anmäler frågor som rör disciplinansvar, entledigande eller avsked av vigselförrättaren i fråga. Skulle vigseln dessutom ha skett och stridit mot något äktenskapshinder - gifte med minderårig, giftermål mellan syskon eller ett äktenskap mellan två personer med raka blodsband - så kommer även Skatteverket att kontakta en åklagare gällande den försummelse som skett av vigselförrättaren.

Vad sker efter vigseln?

Så snart vigseln är genomförd så underrättar vigselförrättaren Skatteverket om att vigseln ägt rum. Skatteverket registrerar då - efter att först kontrollerat att det funnits en hindersprövning - äktenskapet i folkbokföringen. Då detta är gjort så är man också, även i laglig mening, gifta med varandra.

Vad för nytta har man av en arbetsrättsjurist?

18 apr 2020

I vissa lägen och även i vardagen kan du som företagare/företagsledning ha nytta av en arbetsrättsjurist. Men vad gör en sådan? När bör jag ta kontakt? Läs vidare här för att veta mer.

Arbetsrätt är ett vitt och komplicerat område som rör nästan varje aspekt av vardagen på en arbetsplats, stor som liten. För att ett företag ska kunna förbli lönsamt, få rätt personer anställda och säkra en vinst som i sin tur säkrar fortsatta arbetstillfällen krävs att arbetet fungerar. Arbetsrätt är det område som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och anställda. Arbetsrätt ska säkerställa att lagar följs och att alla behandlas korrekt. Sedan kommer det för de allra flesta komma tillfällen då problem uppstår. Det kan handla om så många olika saker och i den situationen kan du behöva ta hjälp utifrån. En arbetsrättsjurist benar ut vad som är rätt och fel och vad man kan göra för att lösa en knivig situation.

Kompetensområden för en arbetsrättsjurist

När du behöver upprätta ett anställningsavtal. När avtal och lagar behöver tolkas. När det är dags för bedömningar och riskanalyser. När det gäller löner, ledigheter, uppsägningar - när det gäller förhållandet mellan företagsledning och personal, då behöver ni en arbetsrättsjurist. den balans som behöver upprätthållas är den mellan företagets bästa, lagar och förordningar, och de anställdas rättigheter. Den är inte enkel för en hårt arbetande företagare att hålla ordning på, men en arbetsrättsjurist kan! För att kunna ge arbetstagare en korrekt behandling och ersättning även vid ett mindre roligt tillfälle som en uppsägning krävs diplomati och kunskap. De fackliga förtroendepersonerna har oftast stor kompetens och som arbetsgivare gäller alltså att ha minst likvärdig kunskap. Det enklaste och säkraste sättet är att anlita en arbetsrättsjurist.

Att hitta rätt kompetens för ett samarbete

När du står inför en situation där du behöver anlita en arbetsrättsjurist är det flera saker som är bra att ha i åtanke. Det bästa råd man kan ge är att eftersöka en gedigen kompetens hos juristen och hos firman. Utan korrekt underlag och bedömning kan man istället hamna i en situation där man blir skadeståndsskyldig eller inte kan säga upp en anställd eller planera företagets arbete på det sätt man önskar. Det är en stark rekommendation att redan från starten ta och involvera en arbetsrättsjurist i ditt företags arbete. En erfaren jurist har kompetensen som ger dig möjlighet att på bästa sätt styra upp din verksamhet på ett sätt som ger maximal framgång för företaget och en korrekt behandling av anställda. Läs mer på: https://www.arbetsrättsjuriststockholm.se

Våldtäkt - ett brott som måste förhindras

16 mar 2020

Sverige är ett land som försöker ligga i framkant gällande sexualbrott - våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, koppleri och köp av sexuella tjänst - och detta innebär att vi dels jobbar hårt med att förhindra brotten i fråga och dels också har höga straffsatser vid dessa brott.

Anklagas man för en våldtäkt i Sverige så kan dömas till fängelse i som lägst två år och som högst i sex år. För en grov våldtäkt är straffskalan som lägst fem år i fängelse och som högst tio. Våldtäkt räknas som ett av de grövsta och värsta brotten och det är bra.

Trots detta så sker våldtäkter dagligen och i fjol - år 2018 - så anmäldes ungefär 22500 olika sexualbrott. Av dessa rubricerades 7690 stycken som just våldtäkt. En skrämmande siffra som dessutom har ett stort mörkertal. Där har vi ett problem.

Domarklubba och lagböcker ligger på bord

De flesta sexualbrott sker av bekanta

Många offer vågar inte gå vidare och anmäla en våldtäkt. Man gör detta antingen av rädsla för gärningsmannen eller för rädsla av att inte bli trodd. Lägger man till att det ofta finns skuld- och skamkänslor med i bilden så har vi ytterligare en förklaring till varför kvinnor - som är det vanligaste offret - inte går vidare.

Många frågar sig varför? Hur kan man inte vilja ha rättvisa och anmäla en okänd gärningsman för en våldtäkt? Därför att det i de allra flesta fall inte handlar om någon okänd gärningsman.

De flesta våldtäkter sker inte utomhus i skydd av mörkret och av någon okänd. De flesta sker i hemmet, på fester, hos bekanta och av män som man känner. Det gör att många kvinnor skäms, känner skuld och låter saken bero.

Kan rättsväsendet ändra attityd?

En annan detalj som många offer pekar på i samband med en våldtäkt och det som följer efter anmälan är att man blir behandlad på ett felaktigt sätt. Detta både från polisen och i rättegången som följer. Det här är ett problem. Som offer ska man inte tvingas höra insinuanta frågor gällande klädsel, gällande alkoholvanor eller gällande det egna, privata samlivet. Tyvärr är det exakt detta som många flickor och kvinnor tvingas göra. Man tvingas försvara sin livsstil och man känner att man själv nästan är den åtalade snarare än målsägande i fallet.

Vi vet att man arbetar hårt med denna fråga och att man försöker ändra dessa attityder - framförallt hos poliser som tar emot anmälan om en våldtäkt. Samtidigt så måste man också förstå att exempelvis en advokat gör - och ska göra - allt som står i hens makt för att få sin klient frikänd. Därför kan också en rättegång förvandlas till en sådan typ av historia.

Som offer så så bör man ha rätt juridisk hjälp vid sin sida. Ett målsägarbiträde som kan kliva in och bryta av då frågorna närmar sig rent löjeväckande nivåer. Man ska inte känna att man själv gjort något fel. Det är extremt viktigt i samband med ett våldtäkts- eller sexualbrottsmål. Rätt juridisk hjälp - så snart och så tidigt som möjligt - gör skillnad och fungerar både som stöd och hjälp genom en smärtsam process.

Du hitter mer info på sidan www.våldtäkt.com.

Hur går egentligen ett skiljeförfarande till?

11 mar 2020

Lös en tvist utan rättegång genom ett skiljeförfarande – det sparar båda parter mycket tid på. Det ger en även möjlighet att själv påverka vem som dömer. Lär dig mer om skiljeförfarande här.

I kommersiella avtal är det vanligt med skiljeklausuler som föreskriver hur en eventuell framtida tvist ska lösas mellan parterna, utan domstol, genom till exempel medling. Vid internationella avtal kan det avtalas vilket lands regler som ska tillämpas och vilket språk som ska användas vid lösandet av en tvist. Det finns flera fördelar med skiljeförfarandet. Framför allt sparar man tid jämfört med en tvistlösning vid en domstol som lätt blir en utdragen historia. En annan fördel är för många att ett skiljeförfarande inte är offentligt, till skillnad från en domstolsprocess. Man kan skriva ett sekretessavtal ifall känslig information kommer upp.

Skiljeförfarandet – från början till slut

Om man inte har skrivit ett avtal med en skiljeklausul för exakt hur ett skiljeförfarande ska gå till mellan just er, går ett skiljeförfarande vanligtvis till så här. Det börjar med att en av parterna, som blir den kärande, skickar en påkallelseskrift till motparten. Där redovisar man sitt yrkande och utser en skiljeman. Motparten, som blir den svarande parten, ger sitt svar och antingen medger eller bestrider yrkandet och utser i sin tur en skiljeman. De två utsedda skiljemännen utser sedan vanligen tillsammans en tredje skiljeman. Tillsammans blir de tre skiljenämnden som löser tvisten mellan parterna. Men, vem kan vara skiljeman eller skiljedomare? Inget särskilt finns bestämt om vem som kan vara skiljeman utan parterna kan själva välja vem de anser vara lämplig, till exempel någon som är expert inom det aktuella området. När en skiljenämnd är utsedd lämnar käranden in sitt yrkande i form av ett käromål till nämnden och den svarande lämna in sitt svaromål. Tid och plats bestäms och skiljenämnden skickar en kallelse till muntlig förhandling till parterna. Därefter är det dags för den muntliga förhandlingen och där kan eventuella bevis och expertutlåtanden tas upp. Efter förhandlingen meddelar skiljenämnden sin dom, som är slutgiltig och inte kan överklagas.

Vad innebär ett förenklat skiljeförfarande?

För att spara in på tid och resurser kan parterna också välja att ha ett förenklat skiljeförfarande med bara en skiljedomare. För att göra handläggningen så kort och effektiv som möjligt begränsar man antalet inlagor som får lämnas in och en muntlig förhandling genomförs endast om en av parterna begär det.

Få juridisk hjälp och rådgivning

1 mar 2020

Det finns många tillfällen i livet då du kan behöva få hjälp av en bra advokat. Det kan handla om allt från rådgivning till att bli representerad i en domstol eller under en vårdnadstvist.

Att behöva en advokat behöver inte alls betyda att ett brott har begåtts, utan det finns många anledningar till att du kan behöva hjälp av en advokat. När det kommer till att hantera juridiska situationer är detta inget som du borde göra själv. Känslor kommer emellan och det krävs den rätta juridiska kunskapen för att hantera detta. Du borde ta kontakt med en advokat så fort du känner att det har blivit en allvarlig konflikt. En advokat kan också hjälpa dig med rådgivning om ditt specifika problem och hur du ska kunna gå vidare. Att hitta rätt advokat är också viktigt för att du ska känna dig trygg. Det är en person som du kommer att spendera mycket tid med och som du ska kunna luta dig mot för alla problem som uppstår.

Olika områden en advokat kan hjälpa dig med

Det finns olika områden som en advokat kan vara en specialist på, så välj därför advokat med omsorg. Många advokatfirmor har ett flertal advokater som arbetar med olika områden. Det är bäst att anlita en firma med experter som kan hjälpa dig med ditt specifika juridiska problem. Listan på ärenden som en advokat och jurist kan hjälpa dig med är lång. Det finns mycket som kan uppstå i livet när det kommer till juridiska problem. Allt från en skilsmässa, till vårdnadstvist och att skriva kontrakt. En advokat har som jobb att värna om dina intressen, och har alltid tystnadsplikt enligt lag.

Advokat eller jurist?

Det finns stora skillnader mellan att vara en jurist och en advokat. För det första är advokat en skyddad titel som inte vem som helst kan använda sig av. Detta är den stora skillnaden mellan advokat och jurist. Praktiskt taget vem som vill kan öppna en juristfirma och kalla sig för jurist. Ofta har en jurist en juristutbildning - men det är däremot inte tvunget. En advokat däremot måste vara medlem i Advokatsamfundet, och följa deras regler. En advokat måste alltid följa etiska regler för att skydda sina klienters intressen. För att bli en medlem i Advokatsamfundet måste personen genomgå en juridisk utbildning på 5 år. Det krävs också en muntlig examination för att bli antagen. Varje år måste advokaten genomgå minst 18 timmar av vidareutbildning.

Vad kan göra att man dömer till enskild vårdnad vid en vårdnadstvist?

8 jan 2020

Vad krävs för att rätten ska döma om enskild vårdnad vid en vårdnadstvist? Kan föräldrar och barn påverka detta? Vem gör en sådan bedömning? Läs och lär!

När det gäller vårdnad om barn har vi i Sverige en stark tradition och en stor tro på att det är viktigt för barn att ha tillgång till båda sina föräldrar. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära att man har delad vårdnad. Ett barn kan beredas tillfälle att träffa även den förälder som barnet inte bor hos. Detta kan ske med regelbundenhet eller mer sällan - barnets vilja ska beaktas och styra. 

Önskar barnet träffa den andra föräldern ska alla underlätta så att det kan ske. Är föräldrarna överens kan en frivillig överenskommelse hanteras av familjerätten. De hanterar dock endast fall där man just är överens. Men vad kan göra att man dömer till enskild vårdnad vid en vårdnadstvist? Och hur går proceduren till? Vilka blir konsekvenserna för den förälder som inte längre har vårdnad om sitt eller sina barn?

Kriterier och situationer då enskild vårdnad kan bli aktuell

Till att börja med behöver den förälder som önskar få enskild vårdnad göra en ansökan om detta. Blanketter som behövs finns att laddas ner/beställa från Skatteverkets hemsida. Sedan händer en av två saker. Alternativ ett är att den andra föräldern godkänner detta. Då ansökan hanterats beviljas då den enskilda vårdnaden.

Alternativ två är att den andra föräldern motsätter sig. Då behöver frågan avgöras i rätten. Rätten består av en domare och tre nämndemän. Enskild vårdnad kan utdömas om exempelvis en av föräldrarna bedriver så kallat umgängessabotage, vid svåra samarbetsproblem, vid våld och/eller missbruk eller vid misstanke om egenmäktigt förfarande, det vill säga att en förälder misstänks komma att fly från landet med barnet. 

Enskild vårdnad är inte normen

Det är inte alls givet att våld i hemmet anses vara tillräcklig orsak för att förälder ska få enskild vårdnad vid vårdnadstvist. Till exempel är det inte givet att en far som misshandlat barnets mor anses vara en fara för barnet och olämplig som vårdnadshavare. Det är faktiskt inte ens skrivet i sten att detta sker även om fadern misshandlat modern i barnens närvaro. Skulle våldet vara riktat direkt mot barnet däremot ter sig saken helt annorlunda. Efter misshandel kan situationen bli otroligt bekymmersam eftersom kvinnan helt enkelt fruktar för sitt liv vid möte med mannen men ändå måste träffa honom för att överlämna och hämta barnet. Det är otroligt viktigt i dessa fall att ett kompetent juridiskt ombud finns som stöd och rådgivare.

Läs mer om vårdnadstvist här: https://www.vårdnadstvistgöteborg.se

När du ansöker om ensam vårdnad i Göteborg

25 okt 2019

De allra flesta föräldrar som skiljer sig, klarar av att fortsätta vara bra föräldrar till sitt barn, även om föräldrarna är osams, eller inte vill eller kan bo tillsammans. Ytterst få föräldrar tvistar om sina barn, och det är bra det, för barnens skull. I alla lägen måste man och bör man alltid tänka på vad som är bäst för ens egna barn. Men i vissa fall bör man ansöka om ensam vårdnad i Göteborg, som exempel. Och det är, om man lever under vissa omständigheter.

Är den ena föräldern utsatt för övergrepp som misshandel, våld eller övergrepp, bör den föräldern ta sig ur våldet, misshandeln och övergreppen. På samma sätt är det om barnet eller barnen är utsatta för en förälders misshandel, våld eller övergrepp. Den förälder som utsätter barnet ska inte få fortsätta med det. Det är mycket viktigt att övergreppen och misshandeln slutar omedelbart och att barnet kommer ut ur övergreppen.

Vem som helst kan inse detta

Vem som helst kan inse att det är oerhört skadligt för ett barn att bli utsatt för våld, för misshandel och för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp. Men hur kommer det sig att inte vårt lands socialtjänster gör det? Det kan finnas enskilda socialtjänstemän som kan stötta den förälder som försöker skydda sitt barn mot den förälder som barnet har blivit utsatt av. Och alla heder ska till dem, men alltför många socialtjänster ser mellan fingrarna och anser att ett barn som har varit utsatt för detta ändå måste (till varje pris) antingen bo med den föräldern eller umgås med den förälder som har utsatt barnet.

En förälder behöver en duktig advokat

Den förälder som försöker ta sitt barn ut ur våldet, misshandeln eller övergreppen behöver den allra bästa advokat som finns, då de behöver ansöka om ensam vårdnad om ett barn som lever i liknande omständigheter. Det är oftast det är en duktig advokat som kan innebära skillnaden mellan att lyckas skydda ett barn, eller bli tvungen att lämna barnet hos en förälder som misshandlar barnet eller begår övergrepp. Barn ska inte behöva växa upp med misshandel, våld, hot om våld eller övergrepp. Ett barn har rätt att få växa upp utan våld och misshandel och har rätt att få en barndom som ger alla möjligheter till trygghet. Ett barn ska inte behöva ägna hela sitt vuxna liv åt att reparera från en svår barndom. Det kan rätt advokat hjälpa till med.

Advokaten i Göteborg – Kan vara i Stockholm

21 okt 2019

Om du har juridiska problem och bor i Göteborg – kan du råka kontakta en jurist i Stockholm för att få hjälp. Det visar sig nämligen att en del jurister väljer att marknadsföra sig mot bägge städerna även om de bara har kontor i exempelvis Stockholm. 

Har du behov av juridiskt stöd inom familjerätt efter att ni gått isär och inte är överens om var barnen ska vara? Till stor sannolikhet söker du då efter en advokat i din stad. För även om man kan ringa och prata så är det skönt att kunna träffas ansikte mot ansikte för att prata om det svåra problemet. 

Det är även stor chans att du använder Google och söker efter familjerätt, advokat och den stad du bor i. I detta fall söker du ju en advokat som är duktig på familjerätt i just Göteborg. Det logiska vore att företag enbart i denna stad visas. Men så är inte fallet. 

Flera företag i Stockholm har uppenbarligen valt att även försöka få kunder från Göteborg. Detta åtminstone inom familjerätt. De har därmed en specifik undersida på sin hemsida som vänder sig mot kunder i Göteborg. De skriver att de möter kunders ”behov av hjälp i Göteborg” och att de är specialister på just familjerätt. 

Men när man granskar deras kontaktuppgifter så är det adress och telefonnummer knutet till Stockholm. Varför?

Kompetens väger tyngre än kommunikation

Varför skulle du vilja anlita en advokat i Stockholm om du själv bor i Göteborg? Det handlar framförallt om kompetens och arbetssätt. När det kommer till familjerätt är det otroligt viktigt att man har rätt personkemi med de som jobbar med fallet. Det är även en extremt viktig fråga om du kan få vårdnaden eller inte. 

Att åka mellan Göteborg och Stockholm tar inte många timmar med tåg. Avgångarna går tätt och det är fullt möjligt att öka över en dag. Dessutom sker den mesta av kommunikationen via chat, videolänk eller telefon. Så med tanke på att man bara behöver träffas ett par gånger är kommunikationen inte något större hinder. Då väger kompetens och känsla tyngre. 

Detta vet flera juristbyråer om och märker därmed att det är lönsamt att vända sig till kunder på andra sidan av Sverige trots att många kanske backar när de inser att advokaten inte finns i samma stad. 

Men väg in vad du tycker är viktigast när du vill ha hjälp med familjerätt. Är det närhet, erfarenhet, pris eller annat? Kanske är det värt att åka en bit för att få den byrå som man känner sig tryggast med. Läs gärna mer om familjerätt i Göteborg här: https://www.familjerättgöteborg.se/

Vad innebär umgängessabotage?

14 okt 2019

Vad innebär umgängessabotage och vilka konsekvenser kan sådant ge? Vi tänkte reda ut lite om vad som gäller och peka på vikten av att vara en god förälder även efter en skilsmässa eller en separation.

Att skiljas eller att separera är sällan någon enkel resa att genomföra. Det handlar om en känslig period där man fattat ett beslut om att den person man älskat inte längre går att leva med och det är naturligtvis ett beslut som kräver en hel del eftertanke. I synnerhet om det handlar om ett förhållande där gemensamma barn finns.

Det är ofta barnen som drabbas hårdast vid en separation och det är på dem som det största fokuset måste läggas: man måste se till att göra barnen delaktiga, att involvera dem och få dem att förstå att uppbrottet inte är något som beror på dem. Barn förstår mer än vad många tror och att helt utesluta dem är sällan någon god idé.

Det kan även vara så att barnen inser att en skilsmässa och separation är den bästa lösningen. Föräldrarna kanske bråkar mycket och det blir bättre att ha två trygga hem än ett hem som är extremt stormigt. Sköter man en separation på ett vuxet, moget sätt så brukar det mesta ge med sig och där tiden, helt enkelt, läker alla sår.

juridik

Umgängessabotage är inte ovanligt

Efter en skilsmässa eller en separation så har man som förälder gemensam vårdnad och man fattar - genom detta - tillsammans alla viktiga beslut som rör barnens framtid. Barn har rätt att träffa båda sina föräldrar och föräldrarna i fråga har också en skyldighet i att tillgodose detta. Där har vi också själva grundtesen vad gäller umgängessabotage.

Tyvärr är det inte ovanligt att detta sker. Som sagt; en skilsmässa kan innebära en känslomässig prövning och finns det dessutom känslor som svek, hämnd eller avundsjuka med i bilden så är det lätt att man använder sina barn som slagträ i syfte att straffa sin forna partner.

Så kan ett umgängessabotage se ut

Det kan i sin tur handla om ett aktivt umgängessabotage som rent konkret kan handla om att man smutskastar partnern inför barnen, att man manipulerar, ljuger och hittar på en massa detaljer som ligger exempelvis mamman eller pappan i fatet. Likväl kan ett umgängessabotage innebära att man inte lämnar barnet på utsatt tid, att man inte svarar i telefonen eller att man upprepade gånger hävdar att barnet är sjukt (och därmed ställa in en planerad helg) eller att man reser bort utan att meddela den andra föräldern.

Det finns många saker som kan falla in under vingarna på det som kallas för umgängessabotage - men det finns en gemensam konsekvens som kan ske av ett sådant agerande: att man tappar vårdnaden.

Vårdnaden om barnet kan tillfalla den andra föräldern

Att aktivt gå in för att sabotera umgänget för den andra föräldern är att leka med elden. Det kan nämligen komma med en hög nota som innebär att man förlorar vårdnaden om sina barn. Många av de vårdnadstvister som äger rum i Sverige har umgängessabotage som anledning och det är inte ovanligt att se att rätten dömer till fördel för den som drabbats.

Man ska veta att det även kan finnas andra skäl än exempelvis hämnd eller avundsjuka till varför ett umgängessabotage äger rum: många kan exempelvis känna att den andra föräldern har egenskaper som barnet inte ska behöva utsättas för, att hen är våldsam eller har en livsstil som man vill skona barnet från.

Detta motiverar emellertid inte ett umgängessabotage - där måste man söka andra vägar till att skona barnet. Exempelvis då genom det givna: att ansöka om ensam vårdnad och låta rättvisan ha sin gång.

Du kan få hjälp med vårdnadsärenden av den erfarna advokatbyrån https://sörmdal.se.

Så hittar man duktiga advokater

25 sep 2019

Det är otroligt bra att det finns en hel yrkeskår som kan allt som rör lagen och domstolar, då det är ganska komplicerat, och vanliga lekmän inte kan juridiken när det kommer till vårdnads- eller umgängestvister. Vad som är skillnaden mellan en vårdnadstvist, och en umgängestvist, beror på att lagen om barn, delas in i barns vårdnad, boende och umgänge.

Lagens fel att det är så många tvister

Man tänker sig att ett barns vårdnad kan vara gemensam eller enskild, att barnet kan bo antingen hos båda eller bara den ena och om barnet inte bor med den andra föräldern, så bör barnet alltid kunna umgås med den andra föräldern. Och tyvärr, säger lagen att föräldern där barnet bor hos, måste underlätta och uppmuntra till umgänge mellan barnet och den andra föräldern. Allt detta är som en grogrund för konflikter mellan föräldrar och kan ge upphov till umgängestvister mellan dem.

Anlita den rätta advokaten

Befinner man sig mitt i en umgängestvist, är det mycket viktigt att välja rätt advokat. Det är advokaten som kan innebära skillnaden på en umgängestvist, då det är advokaten som kan den juridiska biten och kan vägleda de som tvistar om umgänget mellan barnet och den förälder där barnet inte bor hos. En duktig advokat ser till så att barnet självt kommer till tals. Enligt lagen ska barn alltid komma till tals, och beroende på barnest ålder, bör man i mer eller mindre grad låta det avgöra hur barnet ska ha det. Man kan inte googla advokater och välja någon som dyker upp i Googles flöde. Istället måste man medvetet och noggrant välja vilken advokat som företräder en.

  1. Rykten och skvaller – här bör man faktiskt gå på vad andra säger om advokaten, är det någon som har erfarenhet och sett hur en advokat arbetar, bör man lyssna på den som är erfaren.
  2. Fråga andra advokater – advokater är duktiga på att hålla koll på andra advokater, så att fråga en advokat om vilken som är bäst på familjerätt och humanjuridik är en mycket bra idé. Den advokat som vinner flest rättegångar, brukar ge eko i advokatvärlden.
  3. Fråga intresseorganisationer – vill man inte lyssna på skvaller och rykten och inte fråga andra advokater, kan man alltid fråga intresseorganisationer som kanske arbetar med humanjuridik, till exempel kvinnojourer, barnrättsgrupper och liknande. De som arbetar med att stötta barn, vet oftast vilka advokater som är duktiga på att ta tillvara barns juridiska rättigheter.

Behöver du avokat för umgängestvist i Göteborg? Läs mer på: https://www.vårdnadgöteborg.se.

← Äldre inlägg