Blogg

Sida 2

Så är det att arbeta med vårdnadstvister

20 maj 2018

Om man är jurist och har valt att arbeta med humanjuridik, som det heter, om man väljer att arbeta med migrationsrätt, asylrätt, vårdnadstvister och barns rättigheter brukar man antingen arbeta på en advokatbyrå, eller i vissa fall, starta en egen advokatfirma. Inom branschen sägs det att denna juridik är det område som är minst attraktivt, och har lägst anseende, jämfört med att arbeta med företagsjuridik, eller med brottmål.

Ibland, vilket inte alls är ovanligt, går brottmål och vårdnadstvister in i varandra. Det är om den ena föräldern är misstänkt för ett brott och då det samtidigt pågår en vårdnadstvist. Många jurister vill inte ta på sig vårdnadstvister som område. Det är svårt och lagen inte är entydig. Å ena sidan stipuleras att ”barn bästa” ska komma i första hand i alla beslut som rör barn, vilket absolut inte alls är säkert gäller.

Barn kommer alltför sällan till tals i beslut om dem själva

Det svåra är att barn sällan kommer till tals. Trots att lagen säger att barn ska komma till tals i alla beslut som rör henne eller honom själv. Även Socialtjänstlagen stipulerar att barns bästa ska komma först och främst när det kommer till socialtjänstens beslut i utredningar och i insatser som myndigheten gör gentemot barn. Detta gäller alldeles för sällan, eller inte alls, då socialtjänsten i många fall inte ens träffar det barn som de beslutar om. På det sättet kan de knappast kunna fatta beslut om är till för ”barnets bästa” då barnet själv inte har fått komma till tals. Istället blir det föräldrarnas bästa som tillvaratas. Och det stipulerar verkligen inte den svenska lagen över huvudtaget.

Vanlig medling och förhandlingar kan komma till stånd och bör ske när det kommer till "normala" familjer som träter av personliga skäl, men bör absolut inte förekomma i de fall som någon har blivit utsatt för våld, övergrepp, narkotikamissbruk, psykisk sjukdom eller psykisk störning av något slag.

När våld förekommer ska barn alltid skyddas

I sådana fall måste alla till buds stående myndigheter gå in och skydda barn från att utsättas av sådant våld, även om det inte har riktats mot barnen själva. Lever barn i sammanhang där det förekommer våld eller sexuella, eller mentala övergrepp, ska barnen inte vistas där och svenska myndigheter måste gå in och skydda barn. Och gör de det inte, måste de skydda den förälder som går in för att skydda barn mot våld och övergrepp. I många fall, sker precis det motsatta; istället för att skydda barn, ser de till att våldet och övergreppen kan fortsätta trots att till exempel barnpsykologer har varnat för att barnen far illa av våldet och övergreppen.

Därför bör varje jurist som vill arbeta med dessa frågor sätta sig in i barns situation i uppväxten där våld förekommer. Dessutom bör varje sådan jurist ta reda på vad våld gör med människor och förstå våldets logik. Då först kan man bli en duktig jurist som arbetar med vårdnadstvister, eftersom det viktigaste jobbet man kan ha som jurist är att arbeta för att skydda barn.

Vad händer dagen då du blir utsatt för brott?

14 maj 2018

Visste du att både om du skulle bli misstänkt för brott – eller om du skulle bli utsatt för brott – har rätt att få en advokat vid sin sida? En hel del advokater arbetar som målsägandebiträde (det heter). Det innebär att du då får en advokat som hjälper dig som är offer för ett misstänkt brott, som hjälper dig med allt det juridiska som det innebär att vara den som är målsägande. Att vara målsägande innebär att du är utsatt för ett brott, som det är upp till åklagare och polis att bevisa om vem som är skyldig till brottet.

Målsägandebiträde hjälper brottsoffer

Även som brottsoffer är det en del juridiska processer man går igenom; förhör, utredning, kanske läkarbesök; allt sådant som polisen kan behöva för att bevisa vem som är skyldig till brottet som du har utsatts för. Och här tar vi inte ens upp den känslomässiga biten av att ha varit utsatt för ett brott utan endast den juridiska frågan om man blir utsatt för brott. Ett målsägandebiträde har lite olik uppgifter när han eller hon ska hjälpa dig genom den juridiska processen som många brottsoffer få gå igenom, innan rättsystemet har fått fatt i den som är skyldig till brottet. Här tar vi upp de viktigaste delarna.

1. Advokaten stöttar dig genom hela rättsprocessen

Här ska advokaten berätta för dig vad som brukar hända i juridiska processer som en utredning och eventuellt en rättegång innebär. Han eller hon berättar vad du kan förvänta dig, och vad du själv kan göra.

2. Advokaten ska se till att polis och åklagare arbetar för att utredningen går framåt

En advokat som är målsägandebiträde brukar arbeta för att rättigheter tas till vara för den som är utsatt för brott. Till exempel, om det krävs något i en utredning, så ska den som är brottsoffer få komma till tals. Kanske förhöras, kanske vallas på en plats för att lättare kunna berätta mer konkret om vad som hände.

3. Advokaten är med under en rättegång och ser till att du som brottsoffer orkar gå igenom den

Är det så att det blir en rättegång, ska advokaten hjälpa och stötta dig igenom rättegången. Han eller hon kan vara med och förklara vad som händer, och också vara ett moraliskt stöd för dig som utsatt för ett brott.

4. Advokaten ser till att du får det skadestånd som du som brottsoffer har rätt till

Vid en rättegång, och om den som är misstänkt för brottet, befinns vara skyldig till brottet, ska den som blivit utsatt få skadestånd. Då är det din advokat, eller målsägandebiträde tala om vilket skadestånd som du som brottsoffer gör anspråk på.

Ensam och gemensam vårdnad i praktiken

29 apr 2018

I Sverige gäller att alla barn som är under 18 år gamla ska ha minst en eller två förmyndare. I de allra flesta fall är det barnets föräldrar som har gemensam vårdnad, eller en av föräldrarna som har ensam vårdnad. Vid gemensam vårdnad har båda föräldrarna rätt att ta beslut som till exempel rör barnets skolgång. Men vad mer betyder de olika begreppen egentligen i praktiken?

Gemensam vårdnad

Delad vårdnad innebär att föräldrarna delar det juridiska ansvaret för barnen. Det här innebär dock i praktiken att den ena föräldern tar flera mindre beslut i vardagen. Det handlar till exempel om kläder, mat och sovtider som den ena föräldern beslutar om, när barnet är hos denne.

Boende

Många väljer att låta barnet bo växelvist, till exempel varannan vecka, men gemensam vårdnad innebär inte detta per automatik. Det kan till exempel finnas geografiska hinder som gör det bättre att barnet endast vistas hos ena föräldern under mer begränsade perioder, så som under sommarlov och högtider.

Den förälder som barnet är folkbokförd hos brukar kallas för boförälder, medan den andra kallas för umgängesförälder. Den som barnet bor hos har inte rätt att flytta iväg med barnet, om inte umgängesföräldern godkänner det. Detta förutsatt att de har gemensam vårdnad. Det är barnets folkbokföringsadress som ligger till grund för vilken skola och dagis barnet ska gå i. Rent generellt ska inte gemensam vårdnad blandas ihop med var barnen bor. 

Ensam vårdnad

Vissa missförstår vad ensam vårdnad betyder. I praktiken betyder det att föräldern med vårdnad har rätt att ensam ta beslut kring barnets uppfostran, kontakt med myndigheter, skolgång och så vidare. Det innebär dock inte att barnet inte får träffa den förälder som inte har vårdnad. Umgängesrätten finns till för att barnet ska kunna träffa båda sina föräldrar, även om de inte har delad vårdnad. Läs mer om detta nedan.

Umgängesrätt

Det läggs väldigt stor vikt vid barnets bästa i frågor som rör umgänge. Om en förälder säger ifrån sig umgänget och schemalagda tider för detta, kan umgänget behöva ske på förälderns villkor. Det är givetvis inte optimalt, men om föräldern med vårdnad försöker förhindra umgänge, kan detta tala till dennes nackdel om föräldrarna hamnar i ytterligare en tvist.

För att en förälder ska kunna neka umgänge krävs vissa skäl. Att neka umgänge är en stark åtgärd, och det finns en risk att föräldern, eller socialnämnden, väcker talan om umgängesrätt. Om barnet utsätts för fara eller om andra risker föreligger, är situationen givetvis en annan.

 

Inte bara vid brottmål man kan behöva en advokat

21 apr 2018

Det finns många olika tillfällen man kan behöva hjälp av en advokat. Det är inte bara vid misstänkta eller begångna brott som man kan behöva en offentlig försvarare. Många tänker att det bara är vis misstänkta brott man behöver ne adokat eftersom vi har präglats av den populärkultur som i filmer som handlar om kriminella och detektiver som löser brott (särskilt inom amerikanska filmer). Det har påverkat vad vi förknippar advokater med och tänker oss att de mest arbetar med försvar av misstänkta. Där uppmanas de misstänkta att inte säga något till polisen. Så är det kanske inte riktigt i verkligheten. I verkligheten arbetar advokater med många fler rättsfall än som förvarare av den som är misstänkt för brott.

Advokater måste upptas av Sveriges Advokatsamfund

Som advokat är man utbildad jurist, som har upptagits av Advokatsamfundet. Och innan man kan bli upptagen av Advokatsamfundet, ska man förutom genomgången juridisk utbildning har jobbat minst tre år som biträdande jurist på en Advokatbyrå (egen eller någon annans). Efter det kan man ansöka om att få bli upptagen av Advokatsamfundet. Då måste man ha en ordnad ekonomi, ”vara redbar”, inte ha ett förflutet som kriminell och anses som lämplig som advokat. Efter det kan man alltså få kalla sig advokat, vilket är en skyddad titel. Som advokat kan man alltså få jobba med allt inom affärsjuridik, rådgivning, inom arbetsrätt, miljörätt, asylrätt eller med försäkringsfrågor. Man måste inte arbeta som specialist inom något område. Vissa arbetar som allmänpraktiserande advokat och åtar sig då olika områden, med allt från brottmål, familjerätt och till exempel konkurser.

Inte alla kommer i kontakt med advokat

Det är inte alla som kommer i kontakt med denna värld, möjligen om man anser sig ha blivit orättvist behandlad på arbetsplatsen, då kan man kanske komma i kontakt med en jurist på det fackförbund man är med i, om man nu är det. Andra områden man kan komma i kontakt med en advokat är om man befinner sig i en tvist om till exempel barn, arv, testamente eller någon annan familjerättstvist. Bor man i Stockholm finns det så mågna som över 2.000 advokatbyråer, vilket visar att det är lättare här än på andra håll i Sverige att få tag i en advokat. I Göteborg, liksom i Malmö finns det fler än 500 och sedan i landets svenska städer advokater i fallande ordning. Många advokater dras eller flyttar till Stockholm eftersom både arbetstillfällen är fler och lönerna högre. Vill du läsa mer om advokat i Stockholm, klicka på: https://www.advokatistockholm.nu.

Om man kommer i kontakt med lagens långa arm

10 apr 2018

Det är inte många som kommer i kontakt med rättvisans långa arm (som man uttrycker det). De flesta av oss lever vanliga, alldagliga liv som inte innebär någon risk för att komma i kontakt med polis och åklagare. Men om det nu skulle ske är det egentligen inget underligt om det nu skulle hända att man blir misstänkt för något brottsligt.

Ju mer ansvar du har till exempel i ett företag, desto mer kommer att krävas av dig, om det nu skulle vara så att en åklagare skulle upptäcka frågetecken kring ekonomin i företaget. Det är en hårfin skillnad mellan ekonomisk  brottslighet och finansiell planering. En del ekonomer tänjer på det lagliga när det kommer till, till exempel skatteplanering. Det är inte det vanliga att man undanhåller skatt som ska betalas. Absolut inte, vad vi försöker påskina här är det faktum att om det skulle hända att man kommer i kontakt med polis och, eller åklagare är det inget att skämmas för. Det kan hända den bästa.

Alla har rätt till en rättvis och objektiv prövning

Om det nu skulle hända, är det bra att veta att inget är kört. Alla har rätt till en rättvis prövning. Det är det som det innebär att leva i en rättsstat.Likt den för ögonen förbundna Justitia som håller en våg i ena handen och bestraffningens svärd i den andra handen, har alla rätt att få det prövat inför en domstol som ”har förbundna ögon”; alla sak stå lika inför lagen. Det ska inte komma an på härkomst, etnicitet eller ekonomiska resurser för att man ska få rättvisa i prövningen om man har gjort sig skyldig till ett brott eller om man är oskyldig.

Inte alla advokater är duktiga advokater

Ett led i detta att få en rättvis prövning ligger att få en advokat som försvarar en, som ser till att man får ta fram bevis som kanske kan visa på att man är oskyldig. En duktig offentlig försvarare tar fram egna bevis och hjälper dig om det finns saker som kan peka på brister i åklagarens bevisning mot dig, eller om det finns saker som kan frikänna dig.  Det är ett faktum att alla advokater inte är duktiga. Det kan skilja en hel del mellan den advokat som är duktig och den som är katastrofal. Därför är det viktigt när du väljer. Välj den bästa.

När du vill, eller måste hitta den advokat som kan företräda dig och som är duktig på det, bör du inte googla offentlig försvarare. Däremot bör du vara mycket noga med vem du väljer och inte välja första bästa. Du bör gå på referenser, fråga runt om vilken advokat som är bäst inom just det område som du behöver en advokat till.

Akuttandläkare – när du eller någon i din familj behöver akut tandvård

7 mar 2018

Att drabbas av akut tandvärk kan göra fruktansvärt ont och göra att man i princip blir helt handlingsförlamad. Man kan inte sova, inte äta, och att gå till jobbet är inte ens att tänka på. Det finns bara ett mål i huvudet – att få hjälp av en tandläkare. Bor man i Stockholm finns det lyckligtvis ett ganska stort utbud av tandläkarmottagningar som erbjuder akuttandvård, och har man tur kan man faktiskt få hjälp ganska så fort. Dock är Stockholm samtidigt en stor stad med många människor och att det blir lite kö på akutmottagningarna är helt naturligt.

Blir dyrare

Att besöka en akuttandläkare i Stockholm (eller någon annan stad) innebär alltid en extra kostnad utöver den vanliga taxan. Du har rätt att få veta när du ringer ungefär vad besöket kommer att kosta, men det är inte alltid lätt att i den situation man befinner sig i att ringa runt och göra initierade val av tandläkare. Därför kan det vara bra att du för dig själv och hela familjens räkning innan någon drabbas av akut tandvärk kollar med din vanliga tandläkare vad akuttandvård kostar hos dem, och om det finns andra mottagningar som verkar bättre. Ha en plan för vart du ska vända dig om du eller någon i familjen plötsligt skulle drabbas.

Vad orsakar akut tandvärk?

Den absolut vanligaste orsaken till plötslig svår tandvärk är pulpit, som är en form av långtgående karies. Vid pulpit har kariesbakterierna nått tandnerven, pulpan, vilket lett till att den blivit inflammerad vilket orsakar den svåra värken. Det börjar som en långsamt pulserande, dov värk som tilltar mer och mer i styrka och intensitet tills den är på gränsen till outhärdlig och gör att det är svårt att ens urskilja vilken tand det är som gör ont eller om det är hela käken.

En annan orsak till smärta kan vara blottade tandhalsar, vilket kan förekomma om du borstat tänderna för hårt eller använt en för hård borste, vilket kan leda till att tandemaljen slipas ner vid tandköttet. Tandroten blottas och det börjar göra ont.Det en tandläkare kan göra i detta fall är att lackera tandhalsarna med fluorlack eller att fylla igen gliporna med plast. En tandköttstransplantation är en annan möjlighet.

En tredje anledning är förstå att du eller någon i din familj råkat ut för en olycka och skadat eller slagit ut en eller flera tänder. Detta kan behöva åtgärdas omedelbart, och sådana fall kan till och med prioriteras hos en akuttandläkare, särskilt om det gäller ett barn.

Det statliga tandvårdsstödet

Alla svenska medborgare har ett årligt tandvårdsstöd att hämta ut. Stödet är uppdelat i allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Det allmänna tandvårdsbidraget är 300 kronor per år för den som är mellan 20 och 29 år eller över 75 år, och på 150 kronor per år för den som är mellan 30 och 74 år gammal. Detta bidrag kan användas till vilken tandvård man än önskar. De flesta svenskar använder upp sitt allmänna tandvårdsstöd i samband med rutinundersökningar.

Det särskilda tandvårdsstödet är till för den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har ett större behov av tandvård.

Högkostnadsskyddet, slutligen, är det som antagligen blir aktuellt om du skulle behöva söka akut tandvård. Grundregeln är att du själv får stå för kostnader upp till 3 000 kronor, därefter får du ersättning från Försäkringskassan på 50% av beloppet mellan 3 000 och 15 000 kronor, och med 80% av kostnader över 30 000 kronor. Som synes kan ett besök således ändå bli ganska dyrt.

Ta hand om dina tänder

Det kostar pengar att gå till tandläkaren i Sverige, det är tyvärr ingen absolut rättighet. Detta gör att det är du som är ytterst ansvarig för dina och dina barns tandhälsa. Att ta hand om dina tänder och lära dina barn att göra detsamma kan hjälpa er att undvika höga kostnader och onödigt lidande längre fram i livet, och låta er behålla ett vackert leende livet ut.

Så kan du hjälpa ert barn hantera er skilsmässa

11 feb 2018

En skilsmässa är sällan enkel. Särskilt problematiskt blir det när barn är inblandade. Det ideala vore givetvis om barnen skulle klara sig utan att bli särskilt ledsna – men som en förälder i en skilsmässa får man vara beredd på att trösta. Mindre lätt eller svårt kan det bli beroende på barnets ålder. Är barnet äldre är det sannolikt lite enklare. Samma gäller om barnet är väldigt, väldigt ungt. Oavsett finns det ett par saker man kan tänka på för att barnet ska klara sig så bra genom en skilsmässa som det bara går.

Gör det tydligt att det inte handlar om barnet

Vid en skilsmässa kan alla möjliga olika tankar finnas hos barnet. Vissa barn kan i någon mån lägga skulden på sig själva, och tänka att skilsmässan kanske inte skulle hänt om de bara skötte sig bättre. Det finns en särskild risk för detta om barnet har hört ett gräl, där grälet kanske handlade om barnen, helt eller delvis.

Det är viktigt att göra det tydligt för barnen att det inte är deras fel. Likaså är det viktigt att säga att det inte finns någonting de skulle kunna ha gjort för att förhindra separationen. Var samtidigt också tydlig med att de kommer att få fortsätta umgås med båda sina föräldrar.

Försök inte ställa din före detta i dålig dager

Det finns väldigt lite som du som förälder skulle kunna tjäna på det här. Dock är det lätt, och det förekommer nog ofta, att man råkar säga något dåligt om pappan eller mamman. Det är väldigt mycket känslor inblandade, och ibland är det inte så lätt att lägga band på dessa känslor. Råkar du säga något dumt – förklara att du egentligen inte menade på det viset.

Vidare är det bra att klargöra att du vill att barnen ska kunna umgås med båda sina föräldrar på ett bra sätt. Ett barn i Sverige har alltid rätt till varaktiga relationer med båda sina föräldrar (om inte uppenbar fara finns), men du bör visa att du främjar detta.

Låt dem uttrycka sina känslor

Berätta att det är okej att vara ledsen över skilsmässan, precis som det är för dig också. Du behöver inte känna dig skyldig att spela superglad tiden efter uppbrottet bara för att värna om barnen. Barnen är med sannolikhet ledsna eller tycker det är jobbigt, som du också troligtvis gör. Tänk på att trösta lämpligt. Dina djupaste tankar kanske är bättre att vädra för en vän – inte för dina barn.

Läs mer här.

Är du misstänkt för ett narkotikabrott?

31 jan 2018

Om man ser ett narkotikabrott ur ett generellt perspektiv så är det ett av de vanligaste brotten i Sverige. Den typiske gärningsmannen är en man i yngre medelåldern som bor i någon av våra större städer - Malmö, Göteborg och Stockholm - och den typiska drogen som denne förvarat, sålt, haft i ägo eller brukat är antingen cannabis eller amfetamin. Ett narkotikabrott kan vara ringa eller bedömas som stort; mängden av narkotika samt i vilket syfte det använts är avgörande i brottsrubriceringen. 

Vi skulle säga att ett narkotikabrott är allvarligt - men att det egentligen inte skiljer sig från annan typ av brottslighet. Tyvärr så är det ofta så att ett narkotikabrott sällan ses med blida ögon, vare sig från allmänheten eller från domstolar. 

Blir man hårdare straffad för ett narkotikabrott? 

Det är ofta stigmatiserande att vara misstänkt- eller dömd för något typ av narkotikabrott. Jämför du ett ringa narkotikabrott med en grov misshandel där den senare gärningsmannen döms till fängelse medan den förre får dagsböter så kommer allmänheten att se lite annorlunda på saken. Troligt är nämligen att misshandeln och personen bakom det brottet kommer att ha lättare att återgå till det normala jämfört med den som dömts för ett narkotikabrott; trots att straffsatsen varit lägre. 

Då vi säger att rätten kan döma på förhand så är detta, naturligtvis, en sanning med viss modifikation. Våra svenska domstolar dömer naturligtvis inga på förhand; men däremot så finns en risk i att domstolen påverkar av allmänheten. Skulle du vara misstänkt för ett grövre narkotikabrott så kanske tidningarna skriver om det, du kanske hängs ut med namn och du kanske sammankopplas med kriminella nätverk som du egentligen inte alls tillhör. Det handlar om människor som sitter i rätten - att tro att dessa är opåverkbara är att hoppas på lite för mycket. 

Rätt advokat kan göra stor skillnad

Skulle du vara misstänkt för ett grövre narkotikabrott så har du rätt att välja ett juridisk ombud. Här bör du välja ett som har god erfarenhet då detta verkligen kan göra stor skillnad. Utses ett ombud att försvara dig så kan denna sakna den nödvändiga erfarenhet som krävs och kan därigenom missa att föra fram viktiga fakta/bevis samt förbise andra viktiga detaljer som kan tala till din fördel. 

Kostnaden för en advokat bekostas av staten vid ett grövre narkotikabrott - du behöver, vid en friande dom, inte betala. Skulle du bli dömd så kan du dock tvingas betala tillbaka delar av- eller hela beloppet. Dock till staten och inte till den advokat som representerat dig - denne har, som sagt, redan fått sitt arvode betalt. 

Vad händer med arvet vid mord av förälder?

22 jan 2018

Vad gäller om någon mördar sin förälder i hopp om att få sin del av arvet? Den frågan har aktualiserats sedan det uppmärksammade misstänkta mordet som begicks av Johanna Möller och hennes dåvarande afghanska pojkvän på hennes pappa och mordförsök på hennes mamma. Mordet har kommit att kallas sommarstugefallet, eller Arbogafallet, då mordet och mordförsöket begicks på föräldrarnas sommarstuga i Arboga. I samband med rättegången i tingsrätten togs även ett misstänkt anstiftan till mord på hennes tidigare make. Domen har överklagats och kommer att tas upp i hovrätten.

Vad händer om man mördar den man ärver av?

Många har undrat om vad som händer om man mördar den man har rätt att ärva från. Det är helt klart och tydligt att mördar man någon som man har rätt att ärva av‚ förälder eller barn, som man egentligen är bröstarvinge till, då förverkas rätten till arvet, enligt svensk lag (ärvdabalken 15:1). Mördar man sin förälder förverkar man rätten att ärva den samma. Förutsättningen är att den som mördat föräldern är över 15 år då mordet begicks. Dels ville lagstiftarna göra sig av med den paradoxala ”rätten” till arv även om man bragt livet av den man ärver av. Så svaret är entydigt nej, Johanna Möller ärver inte sin pappa, om hon inte frikänns från den fällande domen i tingsrätten iVästmanland.

Ingen bröstarvinge kan bli arvslös

Annars är arvsrätten en stark juridisk rätt. Ingen kan bli arvslös, såsom man kunde förut; var någon förälder missnöjd med en bröstarvinge kunde hen göra den arvlös. Det kan man alltså inte längre. Det är en del som allmänheten inte känner till när det kommer till arv och arvsrätt. Bland annat den svåra situationen om ett par är sambor. Man ärver inte varandra per automatik, trots att man har gemensamma barn. Ett barn kan avstå från arvet, genom avtal, om den andra föräldern dör. Är paret gifta ärver man varandra automatiskt.

Sambor ärver inte automatiskt varandra

Ett sambopar måste alltså upprätta ett testamente sinsemellan som ger den andra rätt att ärva av den. Skulle det uppstå oklarheter, går rätten att ärva av sin förälder före rätten att ärva sinsemellan ett sambopar. Sålunda har särkullbarn rätt att ärva före sambon även om den andra skulle ha testamenterat sin egendom till sambon. Förut kunde makar sinsemellan testamentera varandra ifall någon dog, men det gäller inte om man har särkullbarn och om de kräver sin laglott, som det heter. Men det förutsätter att de kräver ett skifte av arvet. Läs mer här om arvsrätt.

Umgängesrätt

5 jan 2018

Umgängesrätten kallas den rätt barn har att regelbundet umgås med båda sina föräldrar. Den grundar sig i FN:s barnkonvention som säger att alla beslut som tas kring barnet ska grunda sig på barnets bästa, vilket i Sverige innebär regelbunden kontakt och umgänge med båda föräldrarna. I Föräldrabalken, sjätte kapitlet, §15 behandlas umgängesrätten. Där står att umgänget kan ske antingen genom att barnet och föräldern träffar varandra, eller att de har annan kontakt. Med detta menas att telefonsamtal och annan form av ickefysisk kontakt också är att räkna som umgänge, till exempel om föräldern bor på annan ort.

Gemensam och ensam vårdnad

Föräldrarna till ett barn kan efter en skilsmässa ha gemensam vårdnad om barnet, eller så har en av föräldrarna ensam vårdnad. Om inte speciella skäl föreligger är vårdnaden om barnet alltid fortsatt gemensam efter en skilsmässa. Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man är ansvarig för barnets uppfostran och att ta beslut som är av ingripande betydelse för barnet, exempelvis skolgång och boende. Som vårdnadshavare är man också skyldig att sörja för att barnet har regelbunden kontakt med båda föräldrarna.

Umgängesavtal

Oavsett om föräldrarna har gemensam vårdnad eller om en av föräldrarna ensam har vårdnaden, ska föräldrarna komma överens om boendet för barnet i ett så kallat umgängesavtal. Det vanligaste är att man kommer överens om så kallat växelvis boende, där barnet bor en vecka i taget hos vardera föräldern. Detta är också det bästa alternativet, enligt studier från Karolinska Institutet och Stockholms Universitet.

Det som talar för denna form av boende är att barnet får ha båda föräldrarna nära sig i vardagen, och båda föräldrarna får chansen att vara ”riktiga” föräldrar som är delaktiga i barnens dagliga liv. Denna form förutsätter dock att föräldrarna bor förhållandevis nära varandra så att barnet inte har orimligt långt till skola, fritidsaktiviteter och kamrater. Även om barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna ska ett av boende ändå räkna som barnets hemadress.

Bor föräldrarna på olika orter eller långt ifrån varandra i en storstad kan ett varannan-helg-boende passa bättre, och bor föräldrarna mycket långt ifrån varandra får man kanske nöja sig med telefon- och skypekontakt samt att träffas på skollov och långhelger.

Det är viktigt att man i detalj kommer överens om villkoren för umgänget och skriver ner dem i ett umgängesavtal så att det är tydligt vad som gäller. Vill man ha hjälp att skriva ett umgängesavtal kan man ta hjälp av en jurist inom familjerätt.

Undantag från umgängesrätten

Umgängesrätten utgår alltid från barnet, och det finns inget som tvingar barnet att umgås med en förälder om barnet inte vill. Riskerar barnet att fara illa hos en av föräldrarna bör det så klart inte träffa föräldern, dock ska man som förälder alltid vända sig till en advokat och till tingsrätten om man vill göra ändringar i umgänget. Att hindra umgänget går emot ens skyldigheter som vårdnadshavare och att hindra umgänget är att betrakta som umgängessabotage, vilket kan göra att man blir av med vårdnaden om barnet.

Anser man att den andra föräldern inte bör träffa barnet och har goda skäl för det, kan man via en advokat lämna in en stämningsansökan mot den andra föräldern till tingsrätten. Rätten beordrar då en utredning av familjesituationen och dömer utifrån den samt efter förhandlingar i rätten där parterna hörs. Finner rätten att umgänget bör ändras meddelar den det i ett beslut.

Vill du veta mer om frågor kring umgängesrätt kan du vända dig till en advokat med kunskap om och erfarenhet av familjerätt och umgängesrätt.

Dolda fel i ett hus

17 okt 2017

När man köpt ett hus, flyttat in och bott ett tag händer det ibland att man har oturen att stöta på ett dolt fel. Ett dolt fel är ett fel som varken köparen eller ägaren känt till vid husaffären, med andra ord ett fel som inte kunnat upptäckas med blotta ögat. Att upptäcka ett dolt fel känns ofta som ett hårt slag, man har ju precis tagit sig igenom hela husaffären med budgivning, låneförhandlingar och flyttstök. Nu kastas man återigen in i något som i bästa fall sträcker sig till några obekväma samtal med den tidigare ägaren, i värsta fall utvecklas till en rättstvist.

Vad är ett dolt fel?

För att ett fel ska klassas som dolt räcker det dock inte med att man inte känt till det när man köpte huset. När du köper ett hus har du så kallad undersökningsplikt. Du måste ha gjort en grundlig besiktning av huset innan du flyttade in, gärna genomförd av en legitimerad besiktningsman. Har du inte gjort det kan inte felet klassas som dolt. Lita inte heller helt på besiktningen utan gör noggranna kontroller själv genom att mäta fukt och radon, kontrollera vattnet i eventuella brunnar etc. Finns det krypgrund under huset, ta reda på hur man kan upptäcka dolda fel där som fukt- och mögelskador.

Dolda fel döljer sig, som namnet antyder, där ögat eller andra sinnen inte kommer åt. Men för att ett fel ska klassas som dolt får det heller inte vara förväntat. Med det menas att huset ålder och skick spelar in. Att upptäcka mögel bakom en fuktspärr i ett trettio år gammalt, orenoverat badrum är helt enkelt inte att betrakta som osannolikt.

Risk för dolda fel

Om besiktningsmannen inte upptäckt några fel, men pekat på risker och sannolikhet för vissa utrymmen är det din skyldighet att kontrollera dem. Om ett fel upptäcks efter inflyttning och det har varnats för det i besiktningsprotokollet kommer du inte att kunna få det klassat som dolt.

Kontakta säljaren

”Preskriptionstiden” för ett dolt fel är tio år, dvs om du upptäcker ett fel på huset  inom tio år är det säljarens ansvar. När du upptäckt felet ska du kontakta säljaren så snart som möjligt, men högst sex månader från det att du upptäckt felet. Om felet är såpass allvarligt att det kan beräknas ha negativ effekt på marknadsvärdet kan du begära av säljaren att få avdrag på priset. I vissa fall kan du även ha rätt till skadestånd, om säljaren bevisligen försummat huset. I verkligt allvarliga fall kan du även begära att köpet upphävs.

Juridik kring dolda fel

Lagarna och reglerna kring dolda fel kan vara svåra att tyda och det kan vara klokt att kontakta en jurist med erfarenhet av fastighetsfrågor för att få hjälp med att utreda ditt ärende och sköta kontakten med säljaren. I slutändan är det oftast parternas försäkringsbolag som avgör vad som ska räknas som ett dolt fel, men vill du som köpare upphäva köpet krävs ett beslut i tingsrätten.

Det är aldrig roligt när ett dolt fel upptäcks, varken för köparen eller säljaren. Men oftast kan det tråkiga sluta i att man ändå kommer överens och båda parter blir nöjda. Det viktiga är att man försöker hålla en god ton, och gärna överlåter det tekniska åt jurister och försäkringsbolag. Det viktigaste i slutändan är ju att det dolda felet blir åtgärdat, inte vem som haft rätt eller  fel.

Hitta rätt advokat

5 okt 2017

Om du letar efter en advokat är du säkerligen mycket angelägen om att du får en advokat som är bra. Kanske är du i ett pressat läge och behöver hjälp från någon med god erfarenhet och kompetens inom det område du söker hjälp inom. I den här texten kan du lära dig om vad som är bra att tänka på i jakten på en riktigt bra försvarare.

Vad behöver du hjälp med?

Behöver du en försvarsadvokat? Eller någon som kan familjejuridik? Advokater kan arbeta inom många olika områden, och du bör välja en med kompetens inom just det område du behöver hjälp med. Behöver du till exempel en försvarsadvokat för att du är misstänkt för brott – är det just en försvarsadvokat du behöver. Dessa kan hjälpa dig bättre än en advokat med inriktning mot affärsjuridik kan göra. Ska du däremot starta upp ett företag och behöver råd kring detta kan en försvarsadvokat inte hjälpa dig lika bra som någon som jobbar med affärsjuridik.

Känner du någon som kan rekommendera en advokat?

Om du känner någon du litar på som kan rekommendera en advokat är det här ett av de bättre sätten att hitta en advokat på. Istället för att söka recensioner och gå efter anonyma recensioner på nätet, får du en bedömning från en vän du litar på. Den bedömningen bör såklart väga tyngre än referenser som du inte ens vet vilka de kommer ifrån.

Dock bör du ha det som står ovan i åtanke. Det gäller att den du känner också har fått hjälp av en advokat i ungefär samma syfte som du. Om han eller hon fick hjälp av en försvarsadvokat i en rättegång är det kanske inte den advokaten du ska använda dig av om du behöver hjälp med affärsjuridisk rådgivning. Se även till att vännen du pratar med fick hjälp av advokaten i Stockholm (om du bor själv Stockholm) eller helt enkelt den stad du bor i.

Använd Advokatsamfundets hemsida

Advokat är en skyddad titel och det krävs ett godkännande av Advokatsamfundet för att få kalla sig det. Ett bra sätt att hitta seriösa advokater är således att söka i registret som finns på Advokatsamfundets hemsida.

Så gör du

  1. Gå in på Advokatsamfundets hemsida
  2. Framför dig ser du ett sökfält. Tryck på ”Avancerad sökning”.
  3. Välj lämplig verksamhetsinriktning, till exempel ”Brottmål” om du behöver en försvarsadvokat.
  4. Skriv in din ort, till exempel ”Stockholm”.
  5. Kryssa i rutan ”Advokat”.
  6. Tryck på ”Sök”.

Du bör nu ha fått ett antal advokater att välja mellan. Sökte du på en större stad, till exempel Stockholm, är antalet säkerligen stort. När du klickar på en advokat eller en advokatbyrå ser du närmare beskrivning av verksamhetsinriktningarna samt kontaktuppgifter. Därefter är det bara att ta kontakt.

En bodelning sker vid en separation

23 sep 2017

Det finns många exempel på när personer som levt ihop plötsligt bestämmer sig för att gå skilda vägar och då detta görs så sker det – i de allra flesta fall – en bodelning. Hur denna bodelning sedan ser ut varierar och beror lite på hur förhållandet i fråga ser ut. Det gäller nämligen lite annorlunda regler vid en bodelning om man exempelvis varit gifta då detta uppbrott skett jämfört med om man varit sambo. Har man varit sambos så äger nämligen en bodelning rum om någon av parterna begär det. Mellan gifta par så äger den rum oavsett.

Sambos delar dessutom bara upp bohag och bostad som man köpt gemensamt och denna form av bodelning kan med andra ord innehålla en del konflikter. Här kan man som sambo – om en konflikt gällande sin bodelning – ansöka om att tingsrätten utser en bodelningsförrättare som går igenom och beslutar om vem som ska ha rätt till vad. Detta gäller dock inte bostaden i fråga om man gemensamt har köpt den. Här får då antingen den ena parten köpa ut den andra med värdet av halva huset eller också så säljer man gemensamt och delar vinsten lika mellan sig. Hur fungerar då en bodelning om det bara står ett namn skrivet på kontraktet till det hus man gemensamt har köpt.

Ja, här spelar det faktiskt ingen roll – förutsatt att man kan bevisa att man köpt den för ett gemensamt behov. Det kan – vid en bodelning – dock bli lite knivigare om ena partnern i ett samboförhållande flyttat in i den andres befintliga bostad. Detta brukar dock lösa sig – antingen genom att man tar ett gemensamt beslut eller att man, som sagt, utser en bodelningsförrättare som fattar besluten om huruvida denna bostad ska delas eller ej.

Bodelning mellan makar vid en skilsmässa

Då två äkta makar skiljer sig så sker ofta en bodelning redan under betänketiden och detta innebär att de gemensamt går igenom de tillgångar och de skulder de skaffat sig under sin tid tillsammans. Detta kan – tyvärr – i många fall bli en relativt smutsig process som kan slita på båda parter. Även vid en bodelning mellan äkta makar så utses dock – vid behov – en bodelningsförrättare som hjälper till. Denne kommer i så stor grad som det bara är möjligt att försöka få fram en frivillig överenskommelse och om inte detta fungerar så kommer han – i absolut sista hand – att begära att denna bodelning förrättas enligt tvångsdelning.

Bodelning är naturligt

Att skilja sig och att flytta isär är ingenting som man i sig behöver skämmas för och att en bodelning är, som sagt, ett vanligt förekommande fenomen. Den gäller bara att agera vuxet och att försöka se saker och ting även från sin forne partners perspektiv. Att ställa till med bråk vid en bodelning är sällan ett bra alternativ då detta kan leda en uppslitande konflikt som vara länge. Rådet här är alltså att agera moget – innerst inne vet nog båda parter vad som bör tillfalla respektive person vid denna bodelning.

Skydda familjegraven

22 sep 2017

Att få dela graven med sina nära och kära är något som många önskar. Att upprätta en familjegrav och att skydda den för framtiden är något som kräver lite planering. Till att börja med kan vissa gravplatser ha krav på att personerna som begravs där har en personlig koppling till platsen, till exempel att man ha bott i området under en viss tid. Det är därför viktigt att du tar kontakt med kyrkogårdsförvaltningen för att få reda på vilka regler som gäller för den kyrkogård som du är intresserad av.

I regel gäller 25 års gravrättstid i Sverige. Denna kan förlängas genom att någon närstående fortsatt sköter om graven och betalar en gravavgift. För en familjegrav förlängs gravrätten så snart nästa person läggs i graven. Gravar som inte längre har någon som sköter om dem, till exempel där det inte längre finns några efterkommande, brukar övertas av kyrkogården igen när gravrättstiden har gått ut. För den som begravs på en judisk eller muslimsk gravplats gäller andra regler. Här har man rätt till ett “evigt” skydd av graven.

Skapa ett “vitt arkiv”

För att vara säker på att dina efterlevande vet var du vill bli begravd är det viktigt att du upprättar ett så kallat “vitt arkiv” - en handling som talar om hur du önskar bli begravd, hur ceremonin ska se ut med mera. Denna handling kan upprättas hos många begravningsbyråer och underlättar för eftervärlden då du redan har angivit vad du önskar. Det vita arkivet utformas i normalfallet i samarbete med en jurist och förvaras hos den begravningsbyrå du önskar anlita eller hos din familjejurist.

Det går givetvis inte att tvinga någon att begravas i en familjegrav bara för att en sådan finns. Det är upp till var och en var de personligen vill bli begravda. Prata därför igenom detta med övriga familjemedlemmar så att ni alla vet vad respektive person önskar.

Gravera in nya namn

Att välja rätt sten är viktigt när man önskar anlägga en familjegrav. Det måste finnas plats för att fler namn ristas in, en tjänst som alla leverantörer av gravstenar utför. Fråga hos en begravningsbyrå om ni är osäkra. Skulle stenen efter ett flertal generationer vara full kan den antingen helt bytas ut eller så kan man anlägga en kompletterande sten, till exempel en som ligger på marken, där man fyller i efterkommande generationers namn.

En vårdnadstvist är sällan lösningen

1 sep 2017

Om man ser till hur de flesta skilsmässor sköts så kan man sammanfatta dessa med ett ord: civiliserad. Det vill säga, de flesta av de skilsmässor som äger rum i Sverige går att lösa utan några större konflikter där de både forna makarna delar upp det bohag man skaffat sig genom åren, där de löser alla ekonomiska förehavanden som finns och där de dessutom i många fall kan skiljas åt som goda vänner och även efter det att man flyttat ifrån varandra kan ha en fortsatt kontakt.

Kort sagt, de flesta löser sina skilsmässor enligt modellen för hur man lyckas. Man lägger sina personliga känslor åt sidan, man agerar vuxet och man har hela tiden en tanke i bakhuvudet om att man, trots allt, en gång har älskar den som man nu ska skilja sig från. Har exempelvis en partner träffat en ny eller gjort något annat svek så låter man inte detta påverka allt arbete som rör skilsmässan och man skapar inga onödiga konflikter son en slags hämnd.

Något som blir extra viktigt då man ser till skilsmässor där det finns gemensamma barn i äktenskapet och där man således måste bestämma om hur vårdnaden kring dessa ska komma att se ut. Här är det extra viktigt att de personliga känslorna sätts åt sidan, att parterna lämnar sina konflikter utanför barnens sfär och att de försöker att vara så rationella som möjligt. Vi återgår här till frågan om en otrohet eller att en av parterna träffat en ny kärlek – gör detta verkligen att straffet ska bli en smärtsam skilsmässa?

Nej, och så tänker de flesta som befinner sig i en sådan situation. Men, tyvärr, inte alla och återigen så blir detta en fråga med ännu känsligare karaktär om barn finns inblandade. Menas här; har den person som man gift sig med och nu står inför en skilsmässa tillsammans med varit otrogen – är denne då per definition också en dålig far/mor? Nej, uppenbarligen är hen en dålig make/maka – men det innebär inte att kontakten med barnen ska begränsas eller helt upphöra och det är också av den anledningen som man i många fall verkligen bör undvika att ge sig in i en uppslitande vårdnadstvist.

Att låta exempelvis otrohet stå i vägen för en kontakt med barnen – helt av egna, personliga skäl i form av hämnd – är helt enkelt inte lösningen. Vårdnaden av barnen går att lösa utan en vårdnadstvist och vi säger detta av endast en anledning: barnens bästa.

Barn mår dåligt vid en vårdnadstvist

Det är nämligen så att det sällan finns några vinnare i en vårdnadstvist och där förlorarna allt som oftast är de som konflikten handlar om och detta i form av barnen. Vid en vårdnadstvist så kommer nämligen barnen i kläm och tvingas se sina föräldrar bråka, kanske välja sida och där de aldrig får raka svar om vad som pågår.

Ett barn – naturligtvis beroende på ålder – har svårt att tänka rationellt och logiskt och tar gärna själv på sig skulden. En vårdnadstvist kan således ur ett barns ögon innebära att föräldrarna bråkar om att de inte vill ha vårdnaden – inte att de bråkar om att ha den. Ett tänk som ger ärr som sedan följer barnen genom hela livet.

Man ska här också veta att en vårdnadstvist är något som Sverige som land också ser som en absolut sista utväg för föräldrar i en skilsmässa och att man alltid ser gemensam/delad vårdnad som den bästa lösningen. Det här innebär att det dels är svårt att vinna en vårdnadstvist och att det dels sällan behöver gå så långt som till de rättsliga instanser som finns.

Sverige har nämligen en lag som säger att samtliga kommuner i landet är tvungna att erbjuda föräldrar som befinner sig i en vårdnadstvist att försöka lösa denna genom ett så kallat samarbetssamtal. Ett hjälpmedel som i många fall visat sig fungera

Samarbetssamtal löser en vårdnadstvist

Vid ett samarbetssamtal så får man som förälder sätta sig ned tillsammans med sina respektive ombud samt en professionell person från kommunen man tillhör och i lugn och ro prata igenom sin situation. Det kan innebära att man träffas under flera tillfällen och att man kanske inte löser allting med en gång. Men - ju mer vatten som rinner under broarna och ju mer man talar med varandra, desto mer rationella brukar också tankegångarna bli.

Kort sagt; genom ett samarbetssamtal så kan föräldrarna vid sin vårdnadstvist komma att sina personliga hämndbegär åt sidan, man börjar se till sina barns bästa och man börjar kanske minnas att personen mitt emot en gång var någon man älskade och till och med gifte sig med. Samtal är ofta lösningen på en vårdnadstvist och speciellt om man ser till de där professionell hjälp från kommunen är inblandad.

Lösningen kring vårdnaden behöver heller inte följa en modell där hälften av barnens tid ska spenderas hos respektive förälder. Nej, delad vårdnad kan lika gärna innebära att barnen spenderar kanske en helg hos pappan och resten av tiden hos mamman, att var tredje vecka bo hos pappan och så vidare. Tiden och upplägget är i sak inte det viktigaste – det är kontakten med båda föräldrarna som eftersträvas.

Kriminalitet och en vårdnadstvist

Det man ska komma ihåg är att en vårdnadstvist ibland är oundviklig och att vi ovan så att säga talade om de ”onödiga”. Om exempelvis en förälder är en grov narkotikamissbrukare, hänger sig åt kriminalitet, är pedofil, misstänkt för incest, har grava psykiska problem så är denne heller inte lämpad att ha vårdnaden om sina barn.

Man måste alltså skilja på en nödvändig och en onödig vårdnadstvist för att se texten ovan ur sitt rätta sammanhang. Ibland så måste en vårdnadstvist ske och det finns vissa miljöer där ett barn definitivt inte ska växa upp. Vid en sådan situation så måste man så snabbt som möjligt agera som förälder, skaffa ett bra ombud med stor vana av området och se till att barnen skyddas.

← Äldre inlägg