Blogg

Sida 2

Skydda familjegraven

22 sep 2017

Att få dela graven med sina nära och kära är något som många önskar. Att upprätta en familjegrav och att skydda den för framtiden är något som kräver lite planering. Till att börja med kan vissa gravplatser ha krav på att personerna som begravs där har en personlig koppling till platsen, till exempel att man ha bott i området under en viss tid. Det är därför viktigt att du tar kontakt med kyrkogårdsförvaltningen för att få reda på vilka regler som gäller för den kyrkogård som du är intresserad av.

I regel gäller 25 års gravrättstid i Sverige. Denna kan förlängas genom att någon närstående fortsatt sköter om graven och betalar en gravavgift. För en familjegrav förlängs gravrätten så snart nästa person läggs i graven. Gravar som inte längre har någon som sköter om dem, till exempel där det inte längre finns några efterkommande, brukar övertas av kyrkogården igen när gravrättstiden har gått ut. För den som begravs på en judisk eller muslimsk gravplats gäller andra regler. Här har man rätt till ett “evigt” skydd av graven.

Skapa ett “vitt arkiv”

För att vara säker på att dina efterlevande vet var du vill bli begravd är det viktigt att du upprättar ett så kallat “vitt arkiv” - en handling som talar om hur du önskar bli begravd, hur ceremonin ska se ut med mera. Denna handling kan upprättas hos många begravningsbyråer och underlättar för eftervärlden då du redan har angivit vad du önskar. Det vita arkivet utformas i normalfallet i samarbete med en jurist och förvaras hos den begravningsbyrå du önskar anlita eller hos din familjejurist.

Det går givetvis inte att tvinga någon att begravas i en familjegrav bara för att en sådan finns. Det är upp till var och en var de personligen vill bli begravda. Prata därför igenom detta med övriga familjemedlemmar så att ni alla vet vad respektive person önskar.

Gravera in nya namn

Att välja rätt sten är viktigt när man önskar anlägga en familjegrav. Det måste finnas plats för att fler namn ristas in, en tjänst som alla leverantörer av gravstenar utför. Fråga hos en begravningsbyrå om ni är osäkra. Skulle stenen efter ett flertal generationer vara full kan den antingen helt bytas ut eller så kan man anlägga en kompletterande sten, till exempel en som ligger på marken, där man fyller i efterkommande generationers namn.

En vårdnadstvist är sällan lösningen

1 sep 2017

Om man ser till hur de flesta skilsmässor sköts så kan man sammanfatta dessa med ett ord: civiliserad. Det vill säga, de flesta av de skilsmässor som äger rum i Sverige går att lösa utan några större konflikter där de både forna makarna delar upp det bohag man skaffat sig genom åren, där de löser alla ekonomiska förehavanden som finns och där de dessutom i många fall kan skiljas åt som goda vänner och även efter det att man flyttat ifrån varandra kan ha en fortsatt kontakt.

Kort sagt, de flesta löser sina skilsmässor enligt modellen för hur man lyckas. Man lägger sina personliga känslor åt sidan, man agerar vuxet och man har hela tiden en tanke i bakhuvudet om att man, trots allt, en gång har älskar den som man nu ska skilja sig från. Har exempelvis en partner träffat en ny eller gjort något annat svek så låter man inte detta påverka allt arbete som rör skilsmässan och man skapar inga onödiga konflikter son en slags hämnd.

Något som blir extra viktigt då man ser till skilsmässor där det finns gemensamma barn i äktenskapet och där man således måste bestämma om hur vårdnaden kring dessa ska komma att se ut. Här är det extra viktigt att de personliga känslorna sätts åt sidan, att parterna lämnar sina konflikter utanför barnens sfär och att de försöker att vara så rationella som möjligt. Vi återgår här till frågan om en otrohet eller att en av parterna träffat en ny kärlek – gör detta verkligen att straffet ska bli en smärtsam skilsmässa?

Nej, och så tänker de flesta som befinner sig i en sådan situation. Men, tyvärr, inte alla och återigen så blir detta en fråga med ännu känsligare karaktär om barn finns inblandade. Menas här; har den person som man gift sig med och nu står inför en skilsmässa tillsammans med varit otrogen – är denne då per definition också en dålig far/mor? Nej, uppenbarligen är hen en dålig make/maka – men det innebär inte att kontakten med barnen ska begränsas eller helt upphöra och det är också av den anledningen som man i många fall verkligen bör undvika att ge sig in i en uppslitande vårdnadstvist.

Att låta exempelvis otrohet stå i vägen för en kontakt med barnen – helt av egna, personliga skäl i form av hämnd – är helt enkelt inte lösningen. Vårdnaden av barnen går att lösa utan en vårdnadstvist och vi säger detta av endast en anledning: barnens bästa.

Barn mår dåligt vid en vårdnadstvist

Det är nämligen så att det sällan finns några vinnare i en vårdnadstvist och där förlorarna allt som oftast är de som konflikten handlar om och detta i form av barnen. Vid en vårdnadstvist så kommer nämligen barnen i kläm och tvingas se sina föräldrar bråka, kanske välja sida och där de aldrig får raka svar om vad som pågår.

Ett barn – naturligtvis beroende på ålder – har svårt att tänka rationellt och logiskt och tar gärna själv på sig skulden. En vårdnadstvist kan således ur ett barns ögon innebära att föräldrarna bråkar om att de inte vill ha vårdnaden – inte att de bråkar om att ha den. Ett tänk som ger ärr som sedan följer barnen genom hela livet.

Man ska här också veta att en vårdnadstvist är något som Sverige som land också ser som en absolut sista utväg för föräldrar i en skilsmässa och att man alltid ser gemensam/delad vårdnad som den bästa lösningen. Det här innebär att det dels är svårt att vinna en vårdnadstvist och att det dels sällan behöver gå så långt som till de rättsliga instanser som finns.

Sverige har nämligen en lag som säger att samtliga kommuner i landet är tvungna att erbjuda föräldrar som befinner sig i en vårdnadstvist att försöka lösa denna genom ett så kallat samarbetssamtal. Ett hjälpmedel som i många fall visat sig fungera

Samarbetssamtal löser en vårdnadstvist

Vid ett samarbetssamtal så får man som förälder sätta sig ned tillsammans med sina respektive ombud samt en professionell person från kommunen man tillhör och i lugn och ro prata igenom sin situation. Det kan innebära att man träffas under flera tillfällen och att man kanske inte löser allting med en gång. Men - ju mer vatten som rinner under broarna och ju mer man talar med varandra, desto mer rationella brukar också tankegångarna bli.

Kort sagt; genom ett samarbetssamtal så kan föräldrarna vid sin vårdnadstvist komma att sina personliga hämndbegär åt sidan, man börjar se till sina barns bästa och man börjar kanske minnas att personen mitt emot en gång var någon man älskade och till och med gifte sig med. Samtal är ofta lösningen på en vårdnadstvist och speciellt om man ser till de där professionell hjälp från kommunen är inblandad.

Lösningen kring vårdnaden behöver heller inte följa en modell där hälften av barnens tid ska spenderas hos respektive förälder. Nej, delad vårdnad kan lika gärna innebära att barnen spenderar kanske en helg hos pappan och resten av tiden hos mamman, att var tredje vecka bo hos pappan och så vidare. Tiden och upplägget är i sak inte det viktigaste – det är kontakten med båda föräldrarna som eftersträvas.

Kriminalitet och en vårdnadstvist

Det man ska komma ihåg är att en vårdnadstvist ibland är oundviklig och att vi ovan så att säga talade om de ”onödiga”. Om exempelvis en förälder är en grov narkotikamissbrukare, hänger sig åt kriminalitet, är pedofil, misstänkt för incest, har grava psykiska problem så är denne heller inte lämpad att ha vårdnaden om sina barn.

Man måste alltså skilja på en nödvändig och en onödig vårdnadstvist för att se texten ovan ur sitt rätta sammanhang. Ibland så måste en vårdnadstvist ske och det finns vissa miljöer där ett barn definitivt inte ska växa upp. Vid en sådan situation så måste man så snabbt som möjligt agera som förälder, skaffa ett bra ombud med stor vana av området och se till att barnen skyddas.

Vårdnadstvist – en svår situation för alla föräldrar

16 jul 2017

Att hamna i en vårdnadstvist är en mycket svår situation som förälder. Att ett förhållande tar slut kan man ha förståelse för, men att tänka sig att man måste träta om vem som skall vara juridiskt ansvarig för de gemensamma barnen är det nog få som kan föreställa sig i förväg. Det är ett läge som är mycket svårt för alla inblandade parter. Om det inte handlar om ett läge där en av föräldrarna har varit våldsam är det väldigt svårt för barnen att se hur föräldrarna inte kan komma överens. De kan behöva extra stöd och hjälp i detta läge för att förstå att det är föräldrarna som inte kommer överens och att de inte har skuld i det hela.

Delad vårdnad är idealet

Barnen har rätt till en egen uppfattning om respektive förälder, oavsett vad den andra parten tycker, men det är många som ramlar ner i fällan av att svartmåla sitt ex för att man vill att barnen skall välja sida. Det är aldrig rätt emot barnen att bete sig på det viset. Det man måste komma ihåg är att en vårdnadstvist endast bör genomföras om det är fullständigt omöjligt för föräldrarna att komma överens om juridiska beslut såsom var barnen skall gå i skola och var de skall vara folkbokförda. I lagens ögon skall man i så stor utsträckning som möjligt försöka hitta lösningar där båda föräldrarna kan ha kvar vårdnaden och att man delar på umgänget.

Tyvärr har den uppdatering som gjordes av Föräldrabalken år 2006 lett till att det blivit enklare att få ensam vårdnad. Därför försöker sig många på detta, utan att kanske först till fullo förstå vilken svår och slitsam process detta är. Många gånger skadar den förhållandet än mer än om man istället försöker hitta alternativa lösningar.

Ett vuxet förhållningssätt

Människor som i vanliga fall beter sig vuxet och sansat kan komma att bete sig på ett helt annat vis när de hamnar i denna typ av process. Då det handlar om ett förhållande som tagit slut och att man riskerar att förlora kontrollen över sina egna barn börjar många bete sig väldigt barnsligt. Det är lätt att i stundens hetta glömma bort att det skall leda till en permanent lösning som är bra för alla parter. Tänk på att om du beter dig på ett sätt som ger svårigheter för den andra parten att träffa sina barn och att du uppvisar samarbetssvårigheter så kan det leda till att du förlorar vårdnaden om dina barn. Det är väldigt viktigt att försöka förhålla sig saklig i situationen, även om det kan kännas otroligt svårt när den andra parten försöker försvåra samarbetet.

Enskild vårdnad för att skydda barnen

Den som har varit i ett förhållande där den andra parten har visat sig vara skadlig för barnen, antingen via våld eller bristande tillsyn har starka skäl för att begära enskild vårdnad. Även om du själv har varit utsatt för våld och hot eller är väldigt arg på den andra parten är det viktigt att du sakligt framför varför du anser att personen är olämplig som vårdnadshavare. Se till att samla på dig bevis, då det annars kan uppstå ett läge där ord står mot ord. Rätten måste ha sakliga framställningar att grunda sitt beslut på.

Här finns ett bra företag du kan ta hjälp av om du är i en vårdnadstvist.

Jurist inom familjerätt – vilka mål arbetar man med?

11 jul 2017

Vill du börja arbeta som advokat eller annan jurist? Som yrkesverksam jurist har du möjlighet att arbeta inom många olika rättsområden. Ett av de områdena är familjerätt, som många jurister i Sverige är specialiserade inom. I den här texten går vi igenom ett antal exempel på vad en jurist inom familjerätt kan arbeta med för slags mål, till exempel frågor som rör umgänge, bodelning och skilsmässor.

Barnmål

Barnmål är ofta känsliga och kräver särskilt stor hänsyn till de inblandade. Att barnets välmående står i centrum är något som alla berörda parter bör ta hänsyn till. Barnmål kan till exempel handla om vårdnadstvister, underhåll till barn, boende och umgänge eller faderskap. Varje år sker många tvister över hela landet av den här sorten, och ofta blir en advokat inom familjerätt anlitad.

Boende och umgänge

När båda föräldrarna har vårdnad över barnet, trots en skilsmässa eller en separation, krävs det samarbete för att kunna göra det som är bäst för barnet. Ibland är det här dock inte möjligt av olika anledningar, och då kan en advokat behöva anlitas för att lösa frågor om boende och umgänge.

Även om föräldrarna har gemensam vårdnad, händer det att barnet inte kan bo lika mycket hos båda föräldrarna. Den ena föräldern kallas då för boendeförälder, medan den andra kallas för umgängesförälder. Hur umgänget ser ut i praktiken är olika från fall till fall, beroende på hur föräldrarna har lagt upp det praktiska. Om umgängesföräldern bor långt bort kanske barnet kommer på besök för umgänge på helger eller lov. Läs mer om rätten till umgänge här: www.umgängesrätt.com/umgange

Skilsmässor

Något annat som ofta kräver juridisk hjälp är skilsmässor. De flesta byråer bistår dock inte bara äkta makar, utan även sambor i dessa typer av frågor. Inte sällan uppstår det just tvister och frågor när två personer har varit med om ett uppbrott. Många saker behöver lösas vid en separation, samtidigt som samarbetsviljan kanske inte direkt är hög bland de inblandade.

Vanliga frågor som prövas är bland annat:

  • Kvarsittande rätt till bostad
  • Kontaktförbud avseende gemensam bostad
  • Underhållsbidrag till maken under betänketid
  • Utse bodelningsförrättare

Bodelning

När en skilsmässa sker är det upp till makarna att genomföra en bodelning. Likaså gäller när två sambor separerar, under förutsättningen att någon av dem begär det inom utsatt tid. Bodelning sker ofta genom att makarna skriver under ett avtal. För att allt ska gå rätt till kan dock en advokatbyrå behövas. Visserligen råder full avtalsfrihet mellan makar, men beroende på situationen kan det bli mer eller mindre komplext. Ibland kan det krävas mycket utredning och avtal med flertalet bilagor. Det beror helt enkelt på hur de tidigare makarnas situation ser ut när skilsmässan sker.

Vad innebär Lagen om vård av unga?

29 jun 2017

LVU står för Lagen om vård av unga, och är en lag som ger socialnämnden rätten att omhänderta ett barn eller ungdom. De har rätten att omhänderta ett barn som av någon anledning far illa där de bort, eller som visar upp ett allvarligt destruktivt beteende. Destruktivt beteende kan bland annat vara missbruk eller kriminalitet.

Familjehem eller Behandlingshem?

Ett barn som blir omhändertaget enligt LVU kan placeras på ett familjehem eller ett behandlingshem, beroende på vad anledningen till omhändertagandet är. Ett familjehem är en “vanlig” familj som tar emot barn och ungdomar. Ett behandlingshem är en yrkesverksam organisation som erbjuder både boende och behandling. Ett behandlingshem kan vara ett bra alternativ för barn som behöver få både vård och rehabilitering.

Vem fattar beslutet om LVU-omhändertagande?

Det är förvaltningsrätterna som beslutar om ett omhändertagande och om det är familjehem eller behandlingshem enligt LVU. Beslutet fattas baserat på den ansökan som socialnämnden från ungdomens hemkommun. Att barnet blir omhändertaget enligt LVU brukar vara den sista utvägen. I första hand försöker man alltid ge stöd och hjälp till barnet och familjen. Tingsrätten kan också ta beslut enligt LVU, till exempel vid rättsfall.

För dig som är förälder

Som förälder så har du en stor roll i barnets liv, även vid ett omhändertagande enligt LVU. Socialnämnden försöker alltid att samarbeta med föräldrarna för att komma fram till bra lösningar och behandlingsformer som alla inblandade kan leva med och förstå.

Ett samtycke till omhändertagandet är viktigt för att det ska bli lyckat i längden, även fast det under vissa omständigheter eller av praktiska skäl inte är möjligt. Anser du som förälder att beslutet är felaktigt från socialnämnden, tingsrätten eller förvaltningsrätten så ska du kontakta en erfaren LVU-advokat. En LVU-advokat kan hjälpa dig i domstol och vet hur de ska argumentera för dig som förälder i dessa svåra frågor. De har dessutom erfarenhet av LVU-fall sedan tidigare och kan ge mycket bra råd, svar på frågor och biträda dig på ett professionellt sätt.

Hur ser det egentligen ut?

I Sverige så är det ungefär tjugo tusen ungdomar som hamnar på ett LVU-hem varje år. De allra flesta sitter på s.k. öppna vårdhem, men ett tusental anses så vårdkrävande att de får bo på slutna vårdhem. Vanligtvis så bor barnet eller ungdomen på vårdhemmet i cirka sex månader. Behandlingshemmet brukar ligga långt ifrån hemmiljön, anledningen är för att det ska kännas lättare att bryta de gamla och dåliga mönstret och få en nystart i livet.

Känsliga fall kräver expertis

28 jun 2017

Skilsmässor och separationer är bland de mest smärtsamma och påfrestande händelser man går igenom i livet. Det är tungt, både praktiskt och känslomässigt, att bryta upp från det liv man byggt upp på gemensamma drömmar och förhoppningar.

Har man dessutom barn så blir hela processen desto svårare. Alla praktiska saker som måste lösas och alla emotionella knutar som måste lösas upp. I denna extremt ansträngande situation är det mycket viktigt att ha juridisk hjälp vid din sida. Helst så fort som möjligt, för då minskar risken att det uppstår nya, svårläkta sår som växer och växer.

Viktigt med juridiskt stöd

Det är fördelaktigt att ha professionell hjälp av ett juridiskt ombud av flera skäl. Gemensamma ägodelar ska fördelas och det ska beslutas vem som ska vårdnad och umgänge med gemensamma barn.

Om du låter ett juridiskt ombud sköta kommunikationen så blir det smidigare, mindre sårade känslor och ordning och reda på pappren redan från början. Vissa personer kan samarbeta i denna svåra situation, men för många låser sig det totalt av olika skäl och då behöver man verkligen ha juridiskt stöd vid sin sida.

Inga enkla frågor

Äktenskapsskillnad och vård och umgänge med barn är inga enkla frågor, och det finns massor av fallgropar och tillfällen då saker kan gå väldigt snett. Det är väldigt lätt att blanda ihop begreppen när det handlar om familjerätt. Med en kompetent advokat eller jurist vid din sida kan du få hjälp att hålla redan på begrepp som vårdnad, boende, umgänge och så vidare. I första läget är det alltid bäst att försöka komma till en överenskommelse innan fallet går till rätten, men tyvärr är såren ofta för djupa för att det ska gå att komma fram till en överenskommelse. I en vårdnadstvist är det av allra största vikt att ha juridisk hjälp, av erfarenhet vet vi att det riskerar att bli smutsigt och anklagelser åt alla håll. Det är inte ovanligt att en eller båda parter anklagas för att ha varit våldsamma, otrogna, tagit hand om barnen på ett felaktigt sätt och annat.  Du kommer att behöva en lugn och sansad, välutbildad och erfaren jurist vid din sida för att inte fara illa av processen.

Viktigt att tänka på inför en rättsprocess angående familjerätt är att rätten alltid utgår från barnets bästa i första hand. Föräldrarnas intressen kommer ur domstolens synvinkel i andra hand, det är viktigt att ha det klart för sig innan man kliver in i rättssalen för en vårdnadstvist.

Hur uppstår vårdnadstvister?

18 jun 2017

En vårdnadstvist uppstår då två stycken föräldrar inte kommer överens om vilken som ska ha vårdnaden om barnen vid en skilsmässa. Som sista instans vid en vårdnadstvist kommer fallet upp i tingsrätten och då tas beslutet där om vilken som ska ha vårdnaden – men ofta går en vårdnadstvist att lösa innan detta. Kommunen är nämligen tvingade att erbjuda så kallade samarbetssamtal innan och vid dessa så träffas de berörda parterna och diskuterar – tillsammans med sina ombud – om huruvida denna vårdnadtvist går att lösa utan någon inblandning från domstolen.

Detta är verkligen en bra väg att gå i de flesta fall då man ofta har något sorts personligt agg vid en vårdnadstvist och kanske snarare ser till sin egen rätt, vill hämnas på sin förre partner eller andra – i sammanhanget – futtiga saker och därför ser blint frmaför sig. Vid ett samarbetssamtal kan denna syn vidgas och man kan återigen komma till insikt vad som egentligen sker och vad det hela handlar om – nämligen sina barn.

Det är ju tyvärr så att det alltid är barnen som hamnar i kläm vid en vårdnadstvist och detta är något som de bär med sig genom hela livet. Att se sina föräldrar bråka om vårdnaden kan i många fall leda till depressioner hos barn och man ser ofta att de klandrar sig själva för det inträffade och här har föräldrarna en viktig roll – även om det alltså går så långt som till domstol.

Tala med varandra vid en vårdnadstvist

Vid en vårdnadtvist är det viktigt att föräldrarna talar med sina barn om vad som händer, förklarar varför och hur saker sker och verkligen poängterar att det inte handlar om att barnet i fråga gjort något fel. Detta bör ske utan att någon slags smutskampanj mot den andra föräldern sker och här gäller det alltså att agera rationellt och vuxet vid dessa samtal.

En annan bra sak som kan underlätta för barn vid en vårdnadstvist är att de hela tiden erbjuds samtal med andra – externa och professionella – vuxna och här kan det vara psykologer, kuratorer eller människor från socialtjänsten. Det är nämligen av yppersta vikt att barnen får komma till tals vid en vårdnadstvist och detta oavsett vad de har att säga egentligen – det är själva samtalet i sig som i sin tur leder till att barnet på sikt har en bättre chans att klara av denna vårdnadstvist.

Det kan ju naturligtvis även vara så att en vårdnadstvist är absolut nödvändig att genomföras och gå så långt som till domstol och här talar vi alltså främst om missbruksproblematik, incest, pedofili eller andra otrevligheter som visar att den andra parten är olämplig som förälder. Vid dessa typer av en vårdnadstvist är det alltså snabba ryck som gäller och även detta för barnets absolut bästa.

Viktigt dock – vid andra varianter av en vårdnadstvist – är alltså att de vuxna lägger sina personliga vendettor åt sidan och helt fokuserar på sina barn då det ändå till syvende och sist handlar om deras liv.

När bör man ansöka om ensam vårdnad?

15 maj 2017

När ett ogift par får barn får modern automatiskt ensam vårdnad. För att få gemensam vårdnad om barnet måste man ansöka hos socialtjänsten i den kommun man bor. Detta alltså om man vill att även fadern ska ha vårdnad om barnet och här skiljer det sig alltså lite från då gifta par skaffar sig barn – vid sådana fall blir alltid en gemensam vårdnad det som gäller. Vad händer då om gifta par ska skiljas och inte kan komma överens om vilken som ska ha vårdnad om barnet?

Ja, här kan det antingen – och detta är det vanligaste – att föräldrarna i fråga kommer överens och delar på vårdnaden om barnet. Man kommer överens om veckor-, kvällar-, eller dagar då barnet ska bo hos den ena parten och samma sak med den andra – inga konstigheter och gemensam vårdnad är alltså, som vi sa, vanligare än att ensam vårdnad tilldöms till någon av föräldrarna. Man försöker ju alltid som förälder att se till sitt barns bästa och detta brukar som regel innebära att barnet ska ha rätt till att träffa både mamma och pappa och därför brukar man således lägga eventuell personlig prestige åt sidan och inte ansöka om ensam vårdnad.

Ibland måste ensam vårdnad tilldelas

Det finns dock tillfällen då en förälder – vid en skilsmässa och vårdnadstvist – måste ansöka om ensam vårdnad om sitt barn och här menar vi då det är uppenbart att den andra föräldern inte är kapabel och lämplig att sköta om barnet. Här kan vi nämna om denne förälder visar sig vara pedofil, tung narkoman, yrkeskriminell eller lider av kraftig psykisk ohälsa – här måste man alltså se till att söka om ensam vårdnad då sådana miljöer inte är lämpliga för barn att vistas i. Sådana vårdnadstvister är ofta de jobbigaste då barnet i fråga – naturligtvis beroende på ålder – så definitivt får veta att den ena föräldern är olämplig och att den andra ska ha ensam vårdnad om sitt liv.

Dock är ju detta något som måste ske och det viktiga här ligger i att kunna förklara för barnet vad det handlar om och varför ensam vårdnad tilldelats exempelvis modern och varför fadern är olämplig. Här kan man ta kontakt med psykologer, kuratorer och terapeuter för att barnet i fråga ska kunna ventilera sina känslor och för att det ska kunna ta in och förstå vad som händer.

Alla vårdnadstvister är tuffa att genomlida och det handlar alltid om att barnet kommer i kläm på ett eller annat sätt. Ansöker man om ensam vårdnad som förälder så måste man ha kött på benen och verkligen se till att ansökan sker på goda grunder. Man måste se till sitt barns bästa.

Klara samarbetssvårigheter skäl för ensam vårdnad

5 apr 2017

År 2006 gjorde man ett tillägg i föräldrabalken och detta i form av att samarbetssvårigheter skulle fungera som skäl till varför ensam vårdnad skulle kunna tilldelas ensam vårdnad. Konkret så innebär detta att exempelvis en pappa som ”djävlas” och som inte lämnar sina barn på utsatt tid, som inte hämtar dem eller som av någon annan anledning visar prov på en bristande vilja att samarbeta också därmed kan underlätta för mamman att tilldelas ensam vårdnad.

Det var ingen slump att vi här nämnde just pappan som agitator i det här fallet och som den person vars samarbetssvårigheter vi placerade i rampljuset. Menas här är inte att det är pappan som har dessa brister och är den som i en större omfattning ställer till problem.

Nej, men däremot så har det visat sig att just detta tillägg i föräldrabalken ofta drabbar pappan och där mamman vid en vårdnadstvist ofta pekar på detta som skäl till varför hon ska ha ensam vårdnad. Kort sagt. Det finns brister i detta och tyvärr så är det ofta pappan som drabbas – förutom barnen – då en mamma tilldelas ensam vårdnad på så vaga grunder.

Men: man utreder väl alltid och säkerställer att det verkligen finns dessa samarbetssvårigheter från pappans sida? Jo, med denna undersökning från familjerättens sida är ofta ganska bristfällig – enligt en studie från Lunds Universitet från så handlar det om att man under tre månaders tid (ungefär den tid en vårdnadstvist tar) träffar föräldrarna två och en halv timme. En väldigt kort tid som kan ge ett felaktigt utslag och där det inte alls behöver leda i bevis att mamman ska ha ensam vårdnad.

Pappans räddning – ett bra ombud

Märk väl här: vi anser inte att samarbetssvårigheter inte ska vara skäl nog till en ansökan om ensam vårdnad – vi anser att det bör ske en grundligare utredning än vad fallet är idag. Det handlar trots allt om barnen och man måste alltid se till deras bästa.

Det går inte att dela ut ensam vårdnad på ett godtyckligt sätt och som det är nu – i många fall – så är den enda räddningen för många pappor att kontakta och anlita ett skickligt ombud och en advokat som har stor vana av vårdnadstvister. Något som också kostar pengar.

Vi säger inte att lagen måste ändras; vi säger att utredningen måste blir bättre och att personerna på kommunens familjerätt måste lägga ner mer tid än de 2.5 timme man idag avsätter (i snitt).

Våld är tyvärr vanligt

19 dec 2016

Ibland så kan man hamna i svårigheter och ibland så räcker inte orden till för att lösa en konflikt. Tyvärr. I en perfekt värld så skulle samtalet vara den lösning som alltid löste olika typer av trångmål; men så är det inte och oavsett om man ser våld som lösning ur ett mindre perspektiv – två barn som slåss på skolgården – ur ett lite större – två vuxna som ryker ihop på krogen – eller sett ur det största perspektivet – krig mellan två länder – så är tyvärr våld något som förekommer i alla skalor.

Och; det kan drabba dig. Du kan mycket väl hamna i en sådan knipa att du måste använda dina knytnävar för att blir fir, du kan råka ut för en misshandel och du kan se att en bekant hamnar i ett slagsmål och där du känner dig manad att hjälpa. Kort sagt; i vår vardag är vi inte på något sätt – vare sig som offer eller som förövare – fredad för misshandel.

Ett typiskt fall av misshandel

Vi kan dra det senare exemplet och sätta det i ett lite större sammanhang för att tydliggöra vad vi menar med en misshandel och konsekvenserna som kan komma av en sådan. Ett typisk exempel som vi tycker beskriver en misshandel väl.

Vi säger att du och din vän varit ute på en nattklubb och att då denna precis har stängt; ni är berusade och står utanför och röker varsin cigarett – något som ni inte är ensamma om; i stort sett samtliga gäster gör så. Det kommer plötsligt fram en tjej till din vän, hon ber om eld och de båda hinner byta några ord medan hennes cigarett tänds av din kompis. 

Några oskyldiga ord som på långt håll uppfattas som något helt annat av hennes svartsjuke pojkvän som genom några resoluta steg kliver fram, höjer sin näve och med ett reptilsnabbt slag sänker din kompis. Din reaktion? Du hoppar på mannen och slår ner honom. Följden av detta kommer att bli ett drama i, så att säga, tre akter. Din kompis anmäler mannen för misshandel, han i sin tur anmäler dig för misshandel och du gör en motanmälan – även den för misshandel.  

En skicklig advokat är ett måste

Kort sagt här: du är skyldig till misshandel – men du har de facto agerat på ett korrekt sätt i och med att du försvarat din vän. I liknande fall och egentligen vid varje typ av misshandel så krävs det en skicklig advokat för att leda detta i bevis. Det vill säga; du måste ha en advokat som kan försvara dig och påvisa för rätten att den misshandel du anklagats för är en ren konsekvens av att din vän blivit påhoppad.

Sveriges lag är uppbyggd på så sätt att alla ska ha samma chans att få en rättvis bedömning; tyvärr så är mångas erfarenhet att man får en rättvis bedömning om man har en kunnig advokat vid sin sida och hamnar du i en liknande situation som i exemplet så är rådet att du kontaktar en sådan.