Den nya elsäkerhetslagen

Sedan den 1 juli 2017 har vi en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen innebär att Sverige har fått ett helt nytt system för vilka krav som gäller för elektriker,  och för hur företag som utför elinstallationer ska jobba med egenkontroll och säkerställande av kompetens. Den nya säkerhetslagen är en sammanslagning av de gamla regler som fanns i starkströmsförordningen, elinstallatörsförordningen, och förordningen om elektrisk materiel, och inför dessutom en del nya regler.

Minska riskerna för skador

Den nya lagen syftar till att främja hög elsäkerhet och minska risker för elrelaterade personskador och bränder. Bakgrunden är naturligtvis att felaktigt dragen el fortfarande är den vanligaste orsaken till personskador, dödsfall och bränder i svenska hem. Bara i Göteborg sker mellan femtio och hundra elrelaterade olyckor varje år, ibland fler än så. Den nya lagen vill säkerställa att allt fler blir varse om riskerna med el, och dessutom att de som jobbar med el professionellt, elektriker i Göteborg och andra städer, ska få tydligare riktlinjer om vad som gäller.

Elsäkerhetslagens ansvarstyper

Den nya lagen är uppdelad i olika ansvarstyper. Till exempel ligger ansvaret för att se till att all elektronisk utrustning uppfyller gällande krav på såväl tillverkare, importörer, distributörer och installatörer. Alla dessa instanser har alltså ett ansvar för att kontrollera utrustningen, vilket gör att felfungerande utrustning får svårare att nå konsumenterna.

Elinstallatörer har också ett ansvar att se till att de kontinuerligt håller sig ajour med ny kunskap och säkerhetsföreskrifter, samt allmänt att inte visa sig oskicklig eller försumlig. Ett ansvar ligge rockså på konsumenterna, att se till att utrustningen används på rätt sätt och att det arbets om utförs på utrustningen görs på rätt sätt och av rätt personer.

Kraven på elinstallatörsföretagen

Alla elinstallatörsföretag, såväl stora företag som små firmor som drivs av enskilda elektriker, måste enligt den nya lagen ha ett egenkontrollprogram. Man ska se till att alla elinstallationer utförs av behöriga elektriker, och minst en elektriker på företaget ska ha som uppgift att se till att reglerna efterlevs. Detta skiljer sig från hur det var tidigare, så utomstående kontrollanter utövade överinseende med hjälp av stickprov.

Alla elinstallationsarbeten ska ske på ett sådant sätt att de ger betryggande säkerhet mot personskada eller skador på egendom. Man måste även ha sin verksamhet registrerad hos Elsäkerhetsverket. Vidare får en elinstallatör inte längre utföra elarbeten privat, till exempel som en tjänst åt en kompis, utan alla elinstallationer måste ske inom ramen för den professionella verksamheten.

En ljus framtid

Den nya lagen kommer att kompletteras med en rad föreskrifter som gör det lättare både för elfirmorna och konsumenterna att veta vad sm gäller utan att lusläsa lagen. Förhoppningsvis kommer den nya lagen att medföra att vi får färre elrelaterade elolyckor och personskador i vårt vackra Göteborg.

2 Jun 2018