Ensam och gemensam vårdnad i praktiken

I Sverige gäller att alla barn som är under 18 år gamla ska ha minst en eller två förmyndare. I de allra flesta fall är det barnets föräldrar som har gemensam vårdnad, eller en av föräldrarna som har ensam vårdnad. Vid gemensam vårdnad har båda föräldrarna rätt att ta beslut som till exempel rör barnets skolgång. Men vad mer betyder de olika begreppen egentligen i praktiken?

Gemensam vårdnad

Delad vårdnad innebär att föräldrarna delar det juridiska ansvaret för barnen. Det här innebär dock i praktiken att den ena föräldern tar flera mindre beslut i vardagen. Det handlar till exempel om kläder, mat och sovtider som den ena föräldern beslutar om, när barnet är hos denne.

Boende

Många väljer att låta barnet bo växelvist, till exempel varannan vecka, men gemensam vårdnad innebär inte detta per automatik. Det kan till exempel finnas geografiska hinder som gör det bättre att barnet endast vistas hos ena föräldern under mer begränsade perioder, så som under sommarlov och högtider.

Den förälder som barnet är folkbokförd hos brukar kallas för boförälder, medan den andra kallas för umgängesförälder. Den som barnet bor hos har inte rätt att flytta iväg med barnet, om inte umgängesföräldern godkänner det. Detta förutsatt att de har gemensam vårdnad. Det är barnets folkbokföringsadress som ligger till grund för vilken skola och dagis barnet ska gå i. Rent generellt ska inte gemensam vårdnad blandas ihop med var barnen bor. 

Ensam vårdnad

Vissa missförstår vad ensam vårdnad betyder. I praktiken betyder det att föräldern med vårdnad har rätt att ensam ta beslut kring barnets uppfostran, kontakt med myndigheter, skolgång och så vidare. Det innebär dock inte att barnet inte får träffa den förälder som inte har vårdnad. Umgängesrätten finns till för att barnet ska kunna träffa båda sina föräldrar, även om de inte har delad vårdnad. Läs mer om detta nedan.

Umgängesrätt

Det läggs väldigt stor vikt vid barnets bästa i frågor som rör umgänge. Om en förälder säger ifrån sig umgänget och schemalagda tider för detta, kan umgänget behöva ske på förälderns villkor. Det är givetvis inte optimalt, men om föräldern med vårdnad försöker förhindra umgänge, kan detta tala till dennes nackdel om föräldrarna hamnar i ytterligare en tvist.

För att en förälder ska kunna neka umgänge krävs vissa skäl. Att neka umgänge är en stark åtgärd, och det finns en risk att föräldern, eller socialnämnden, väcker talan om umgängesrätt. Om barnet utsätts för fara eller om andra risker föreligger, är situationen givetvis en annan.

 

29 Apr 2018