Hur går egentligen ett skiljeförfarande till?

Lös en tvist utan rättegång genom ett skiljeförfarande – det sparar båda parter mycket tid på. Det ger en även möjlighet att själv påverka vem som dömer. Lär dig mer om skiljeförfarande här.

I kommersiella avtal är det vanligt med skiljeklausuler som föreskriver hur en eventuell framtida tvist ska lösas mellan parterna, utan domstol, genom till exempel medling. Vid internationella avtal kan det avtalas vilket lands regler som ska tillämpas och vilket språk som ska användas vid lösandet av en tvist. Det finns flera fördelar med skiljeförfarandet. Framför allt sparar man tid jämfört med en tvistlösning vid en domstol som lätt blir en utdragen historia. En annan fördel är för många att ett skiljeförfarande inte är offentligt, till skillnad från en domstolsprocess. Man kan skriva ett sekretessavtal ifall känslig information kommer upp.

Skiljeförfarandet – från början till slut

Om man inte har skrivit ett avtal med en skiljeklausul för exakt hur ett skiljeförfarande ska gå till mellan just er, går ett skiljeförfarande vanligtvis till så här. Det börjar med att en av parterna, som blir den kärande, skickar en påkallelseskrift till motparten. Där redovisar man sitt yrkande och utser en skiljeman. Motparten, som blir den svarande parten, ger sitt svar och antingen medger eller bestrider yrkandet och utser i sin tur en skiljeman. De två utsedda skiljemännen utser sedan vanligen tillsammans en tredje skiljeman. Tillsammans blir de tre skiljenämnden som löser tvisten mellan parterna. Men, vem kan vara skiljeman eller skiljedomare? Inget särskilt finns bestämt om vem som kan vara skiljeman utan parterna kan själva välja vem de anser vara lämplig, till exempel någon som är expert inom det aktuella området. När en skiljenämnd är utsedd lämnar käranden in sitt yrkande i form av ett käromål till nämnden och den svarande lämna in sitt svaromål. Tid och plats bestäms och skiljenämnden skickar en kallelse till muntlig förhandling till parterna. Därefter är det dags för den muntliga förhandlingen och där kan eventuella bevis och expertutlåtanden tas upp. Efter förhandlingen meddelar skiljenämnden sin dom, som är slutgiltig och inte kan överklagas.

Vad innebär ett förenklat skiljeförfarande?

För att spara in på tid och resurser kan parterna också välja att ha ett förenklat skiljeförfarande med bara en skiljedomare. För att göra handläggningen så kort och effektiv som möjligt begränsar man antalet inlagor som får lämnas in och en muntlig förhandling genomförs endast om en av parterna begär det.

11 Mar 2020