Hur uppstår vårdnadstvister?

En vårdnadstvist uppstår då två stycken föräldrar inte kommer överens om vilken som ska ha vårdnaden om barnen vid en skilsmässa. Som sista instans vid en vårdnadstvist kommer fallet upp i tingsrätten och då tas beslutet där om vilken som ska ha vårdnaden – men ofta går en vårdnadstvist att lösa innan detta. Kommunen är nämligen tvingade att erbjuda så kallade samarbetssamtal innan och vid dessa så träffas de berörda parterna och diskuterar – tillsammans med sina ombud – om huruvida denna vårdnadtvist går att lösa utan någon inblandning från domstolen.

Detta är verkligen en bra väg att gå i de flesta fall då man ofta har något sorts personligt agg vid en vårdnadstvist och kanske snarare ser till sin egen rätt, vill hämnas på sin förre partner eller andra – i sammanhanget – futtiga saker och därför ser blint frmaför sig. Vid ett samarbetssamtal kan denna syn vidgas och man kan återigen komma till insikt vad som egentligen sker och vad det hela handlar om – nämligen sina barn.

Det är ju tyvärr så att det alltid är barnen som hamnar i kläm vid en vårdnadstvist och detta är något som de bär med sig genom hela livet. Att se sina föräldrar bråka om vårdnaden kan i många fall leda till depressioner hos barn och man ser ofta att de klandrar sig själva för det inträffade och här har föräldrarna en viktig roll – även om det alltså går så långt som till domstol.

Tala med varandra vid en vårdnadstvist

Vid en vårdnadtvist är det viktigt att föräldrarna talar med sina barn om vad som händer, förklarar varför och hur saker sker och verkligen poängterar att det inte handlar om att barnet i fråga gjort något fel. Detta bör ske utan att någon slags smutskampanj mot den andra föräldern sker och här gäller det alltså att agera rationellt och vuxet vid dessa samtal.

En annan bra sak som kan underlätta för barn vid en vårdnadstvist är att de hela tiden erbjuds samtal med andra – externa och professionella – vuxna och här kan det vara psykologer, kuratorer eller människor från socialtjänsten. Det är nämligen av yppersta vikt att barnen får komma till tals vid en vårdnadstvist och detta oavsett vad de har att säga egentligen – det är själva samtalet i sig som i sin tur leder till att barnet på sikt har en bättre chans att klara av denna vårdnadstvist.

Det kan ju naturligtvis även vara så att en vårdnadstvist är absolut nödvändig att genomföras och gå så långt som till domstol och här talar vi alltså främst om missbruksproblematik, incest, pedofili eller andra otrevligheter som visar att den andra parten är olämplig som förälder. Vid dessa typer av en vårdnadstvist är det alltså snabba ryck som gäller och även detta för barnets absolut bästa.

Viktigt dock – vid andra varianter av en vårdnadstvist – är alltså att de vuxna lägger sina personliga vendettor åt sidan och helt fokuserar på sina barn då det ändå till syvende och sist handlar om deras liv.

18 Jun 2017