Med barnens bästa för ögonen

Den dag då föräldrar separerat och inte kan komma överens är ingen rolig dag. Enligt internationell och svensk lag ska barnens bästa beaktas. Att tolka detta är inte alltid enkelt eller självklart.

I grunden är det varje förälders önskan att deras barn ska få den perfekta uppväxten. Hur en sådan ser ut är det naturligtvis inte lika självklart någon enighet kring. Så länge ett förhållande är harmoniskt och lyckligt kan de flesta föräldrar jämka och kompromissa. Situationen ändras ofta drastiskt efter en separation. Det är inte ovanligt att nya eller undertryckta sidor kommer fram hos den före detta partnern och föräldern. Det som innan handlade om mild irritation kan nu plötsligt bli ett mindre krig. Att detta inte alls gagnar de inblandade barnen är så självklart att det inte borde behöva påpekas. Ändå lyckas en del föräldrar ignorera detta faktum, gång på gång.

Vad kan göras då samarbetet inte fungerar?

Det finns en hel del hjälp att få för de föräldrar som har svårigheter med att samarbeta kring de gemensamma barnen. Hos kommunen finns exempelvis möjlighet till kuratorledda samtal. Det finns också möjlighet att ta fram skriftliga avtal som reglerar hur situationen ska hanteras. När respons och rimliga reaktioner hos motparten ändå ständigt uteblir är det dags att inleda en vårdnadstvist. Det kan kännas onödigt formellt och besvärligt men det är en bra väg att gå för att lösa en omöjlig situation. Om du behöver inleda en vårdnadstvist måste du börja med att hitta ett lämpligt juridiskt ombud. processen är inte enkel för den oinvigde och du behöver någon som vet vad som gäller. Ditt juridiska biträde hjälper dig sedan med att stämma den andre föräldern på vårdnaden. I stämningsansökan skall grunderna för ansökan framgå och det är därför en god idé att dokumentera vad som hänt.

Ekonomi och rättens beslut

Det spelar ingen roll hur utfallet blir vad gäller det ekonomiska. I en vårdnadstvist kommer du inte att bli tvungen att betala motpartens kostnader. De flesta personer har någon form av rättsskydd i sin hemförsäkring och man kan också få hjälp att söka rättshjälp från staten. Vid en vårdnadstvist ska alltså rätten se till barnets bästa, inte till föräldrarnas vilja. Något äldre barn brukar kunna uttrycka sin vilja och detta ska rätten också ta hänsyn till. En vårdnadstvist är sällan önskvärd ur barnets synvinkel men kan ändå vara rätt i längden. Du som förälder får ibland ta den sortens beslut.

5 Aug 2020