Viktigt om vårdnadstvist

Vårdnadstvist förekommer inom familjerätten. Den rättsliga processen behandlar frågor kring vårdnad av gemensamma barn efter att paret separerat. I vissa fall avgörs ärendet i domstol.

Vårdnadstvist är ett begrepp som många känner till eller åtminstone har hört talas om. Sverige är ett land med relativt högt antal skilsmässor vilket även kan vara orsaken till att vårdnadstvister är ganska vanliga. En vårdnadstvist är en rättslig process som har för avsikt att bestämma vilken av de båda föräldrarna som ska ha vårdnad om det gemensamma barnet eller barnen. En sådan tvist blir aktuell vid en skilsmässa.

Det allra viktigaste som bör nämnas i samband med begreppet är att man alltid utgår ifrån att det är båda föräldrarna som ska ta hand om barnen, dvs en gemensam vårdnad är alltid det första valet. Vårdnadstvister uppstår när och om föräldrarna inte är överens om vem som ska ha huvudansvaret eller inte vill dela på vårdnaden. I sådana fall löses ärendet i en domstol. Under tvisten tas även hänsyn till barnens önskemål och synpunkter. Ju äldre barnen är, desto tyngre väger deras åsikter.

Gemensam vårdnad anses vara bäst för barnen

Vad betyder gemensam vårdnad? I enkla ordalag innebär det att båda föräldrarna är involverade vid beslutstagandet angående de gemensamma barnen. Frågor kring skolgång, boende eller semester är något som diskuteras och beslutas om i samspråk båda föräldrarna emellan. Enligt svensk lagstiftning och samhällsnormen så är det alltid bäst att få en gemensam vårdnad vid en skilsmässa. På det sättet förlorar inte barnen kontakten med sina föräldrar och får en tryggare och lugnare uppväxt. Det är dock inte uteslutet att en domstol beslutar om ensam vårdnad, dvs att endast den ena föräldern tar hand om barnen.

Vad tittar en domstol på vid vårdnadstvister?

Vad tar en domstol hänsyn till när det tas beslut i en vårdnadstvist? Grundläggande för en gemensam vårdnad är att båda föräldrarna visar hänsyn till barnen och är redo att ta beslut om dem utan konflikter och upplösningar. Domstolen tar alltid hänsyn till barnens bästa och därför beslutas varje fall för sig. Ingen familj är den andra lik och det är även orsaken till att det inte alltid är givet med en gemensam vårdnad. Beteenden som missbruk, aggressivitet eller umgängessabotage kan påverka ett fastställande av gemensam respektive ensam vårdnad. Något intressant inom svensk praxis är att ifall båda föräldrarna vägrar att ha gemensam vårdnad får inte rätten ta ett sådant ställningstagande. Läs mer om vårdnadstvister på denna sida: https://www.vårdnadstvistvarberg.se

4 Aug 2020