Blogg

Sida 2

Ensam vårdnad om föräldrar inte kommer överens

10 jun 2018

Har man barn tillsammans med en partner, sambo, "särbo", make eller maka, förutsätts det att man har gemensam vårdnad om barnet. Det förutsätts att båda föräldrar har barnets bsäta för sina ögon, att alla beslut om fattas kring barnet, utgår från vad barnet själv vill, vad som är bra och till och med bäst för barnet. Tyvärr ser ju inte verkligheten ut så här när det kommer till barn och ungdomar. I så fall hade vi inte haft så mågna barn och ungdomar som mår så dåligt som vi ser idag. Psykisk ohälsa har fördubblats under de senaste 10 åren, enligt Socialstyrelsen. I siffror innebär det att 190.000 barn och ungdomar mår psykiskt dåligt just nu. Låt det sjunka in; 190.000 barn och ungdomar mår dåligt. I Sverige. Det är som om hela Uppsala län mådde dåligt. 

Här går vi inte in på orsakerna bakom att det är så många som mår dåligt bland våra barn och ungdomar. Det är jättesvårt att veta vad som ligger bakom denna höga siffra. Det enda vi kan säga, angående denna siffra är, att det är 190.000 barn och ungdomar för mycket. I vårt samhälle bör vi sträva efter att i synnerhet våra barn och unga ska må bra igen. Vi önskar att flöer föräldrar tog ansvar för att se till att deras barn mådde bättre; sökte hjälp, fick hjälp, flyttade med sina barn, bytte skola, fick bättre ekonomi och så vidare, vadhelst det nu kan vara som gör att barn och ungdomar inte mår bra.

Vad man kan göra som förälder om barn är utsatta för:

1. Våld

Är barnet utsatt för våld, bör barnet absolut komma ur den situationen. Är barnet utsatt för våld i skolan (av andra barn), måste våldet i skolan omedelbart uppmärksammas och upphöra. Om inte skolan agerar för att de som utsätter barnet för våldet i skolan slutar gå i samma skola, måste man som förälder flytta sitt barn, för att det ska komma ur våldet. Är barnet utsatt för våld i hemmet, gäller även samma sak där. Barnet måste omedelbart tas ur en sådan situation och den andra vårdnadshavaren måste ansöka om ensam vårdnad för att skydda sitt barn.

2. Övergrepp; fysiskt, psykiskt eller sexuellt

Detta är exakt på samma sätt, som i de fall då ett barn är utsatt för våld; övergreppen måste omedelbart sluta. Är barnet utsatt i skolan (av andra barn), måste man som vårdnadshavare direkt agera och uppmärksamma skolan på det destruktiva våldet. Om inte skolan agerar för att de som utsätter barnet förövergreppet i skolan slutar gå i samma skola, måste man som förälder flytta sitt barn, för att det ska komma ur övergreppen. Är barnet utsatt för övergrepp i hemmet, gäller även samma sak där. Barnet måste omedelbart tas ur en sådan situation och den andra vårdnadshavaren måste ansöka om ensam vårdnad för att skydda barnet.

3. Psykisk sjukdom

Om den andra föräldern har en psykisk sjukdom, och här betonar vi mycket starkt att det inte räcker med lösa anklagelser som psykisk sjukdom, utan det måste till en medicinsk diagnos om psykiskt sjukdom för att begära ensam vårdnad om barn för att skydda dem.

4. Psykisk störning

Om den andra föräldern har en psykisk störning, och här betoar vi mycket starkt att det inte räcker med lösa anklagelser om detta. Det kommer inte att hjälpa barnet. Du måste ha bevis för alla anklagelser om du ska kunna skydda ditt barn. I de fallen att barn är utsatta för våld, psykisk sjukdom, övergrepp eller att en förälder är allvarligt psykopatiskt, sociopatiskt, har ADHD eller autistiskt, måste den andra vårdnadshavaren ansöka om ensam vårdnad för att skydda barnet.

Som förälder som ansöker om ensam vårdnad, måste du ta kontakt med en jurist, som hjälper dig genom hela processen. Juristen kan tala om för dig vilka rättigheter som ditt barn har och hur du ska göra för att kunna ta en strid för att skydda ditt barn. Det är mycket svårt, men med rätt sorts juridisk hjälp kan du skydda ditt barn.

Den nya elsäkerhetslagen

2 jun 2018

Sedan den 1 juli 2017 har vi en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen innebär att Sverige har fått ett helt nytt system för vilka krav som gäller för elektriker,  och för hur företag som utför elinstallationer ska jobba med egenkontroll och säkerställande av kompetens. Den nya säkerhetslagen är en sammanslagning av de gamla regler som fanns i starkströmsförordningen, elinstallatörsförordningen, och förordningen om elektrisk materiel, och inför dessutom en del nya regler.

Minska riskerna för skador

Den nya lagen syftar till att främja hög elsäkerhet och minska risker för elrelaterade personskador och bränder. Bakgrunden är naturligtvis att felaktigt dragen el fortfarande är den vanligaste orsaken till personskador, dödsfall och bränder i svenska hem. Bara i Göteborg sker mellan femtio och hundra elrelaterade olyckor varje år, ibland fler än så. Den nya lagen vill säkerställa att allt fler blir varse om riskerna med el, och dessutom att de som jobbar med el professionellt, elektriker i Göteborg och andra städer, ska få tydligare riktlinjer om vad som gäller.

Elsäkerhetslagens ansvarstyper

Den nya lagen är uppdelad i olika ansvarstyper. Till exempel ligger ansvaret för att se till att all elektronisk utrustning uppfyller gällande krav på såväl tillverkare, importörer, distributörer och installatörer. Alla dessa instanser har alltså ett ansvar för att kontrollera utrustningen, vilket gör att felfungerande utrustning får svårare att nå konsumenterna.

Elinstallatörer har också ett ansvar att se till att de kontinuerligt håller sig ajour med ny kunskap och säkerhetsföreskrifter, samt allmänt att inte visa sig oskicklig eller försumlig. Ett ansvar ligge rockså på konsumenterna, att se till att utrustningen används på rätt sätt och att det arbets om utförs på utrustningen görs på rätt sätt och av rätt personer.

Kraven på elinstallatörsföretagen

Alla elinstallatörsföretag, såväl stora företag som små firmor som drivs av enskilda elektriker, måste enligt den nya lagen ha ett egenkontrollprogram. Man ska se till att alla elinstallationer utförs av behöriga elektriker, och minst en elektriker på företaget ska ha som uppgift att se till att reglerna efterlevs. Detta skiljer sig från hur det var tidigare, så utomstående kontrollanter utövade överinseende med hjälp av stickprov.

Alla elinstallationsarbeten ska ske på ett sådant sätt att de ger betryggande säkerhet mot personskada eller skador på egendom. Man måste även ha sin verksamhet registrerad hos Elsäkerhetsverket. Vidare får en elinstallatör inte längre utföra elarbeten privat, till exempel som en tjänst åt en kompis, utan alla elinstallationer måste ske inom ramen för den professionella verksamheten.

En ljus framtid

Den nya lagen kommer att kompletteras med en rad föreskrifter som gör det lättare både för elfirmorna och konsumenterna att veta vad sm gäller utan att lusläsa lagen. Förhoppningsvis kommer den nya lagen att medföra att vi får färre elrelaterade elolyckor och personskador i vårt vackra Göteborg.

Så är det att arbeta med vårdnadstvister

20 maj 2018

Om man är jurist och har valt att arbeta med humanjuridik, som det heter, om man väljer att arbeta med migrationsrätt, asylrätt, vårdnadstvister och barns rättigheter brukar man antingen arbeta på en advokatbyrå, eller i vissa fall, starta en egen advokatfirma. Inom branschen sägs det att denna juridik är det område som är minst attraktivt, och har lägst anseende, jämfört med att arbeta med företagsjuridik, eller med brottmål.

Ibland, vilket inte alls är ovanligt, går brottmål och vårdnadstvister in i varandra. Det är om den ena föräldern är misstänkt för ett brott och då det samtidigt pågår en vårdnadstvist. Många jurister vill inte ta på sig vårdnadstvister som område. Det är svårt och lagen inte är entydig. Å ena sidan stipuleras att ”barn bästa” ska komma i första hand i alla beslut som rör barn, vilket absolut inte alls är säkert gäller.

Barn kommer alltför sällan till tals i beslut om dem själva

Det svåra är att barn sällan kommer till tals. Trots att lagen säger att barn ska komma till tals i alla beslut som rör henne eller honom själv. Även Socialtjänstlagen stipulerar att barns bästa ska komma först och främst när det kommer till socialtjänstens beslut i utredningar och i insatser som myndigheten gör gentemot barn. Detta gäller alldeles för sällan, eller inte alls, då socialtjänsten i många fall inte ens träffar det barn som de beslutar om. På det sättet kan de knappast kunna fatta beslut om är till för ”barnets bästa” då barnet själv inte har fått komma till tals. Istället blir det föräldrarnas bästa som tillvaratas. Och det stipulerar verkligen inte den svenska lagen över huvudtaget.

Vanlig medling och förhandlingar kan komma till stånd och bör ske när det kommer till "normala" familjer som träter av personliga skäl, men bör absolut inte förekomma i de fall som någon har blivit utsatt för våld, övergrepp, narkotikamissbruk, psykisk sjukdom eller psykisk störning av något slag.

När våld förekommer ska barn alltid skyddas

I sådana fall måste alla till buds stående myndigheter gå in och skydda barn från att utsättas av sådant våld, även om det inte har riktats mot barnen själva. Lever barn i sammanhang där det förekommer våld eller sexuella, eller mentala övergrepp, ska barnen inte vistas där och svenska myndigheter måste gå in och skydda barn. Och gör de det inte, måste de skydda den förälder som går in för att skydda barn mot våld och övergrepp. I många fall, sker precis det motsatta; istället för att skydda barn, ser de till att våldet och övergreppen kan fortsätta trots att till exempel barnpsykologer har varnat för att barnen far illa av våldet och övergreppen.

Därför bör varje jurist som vill arbeta med dessa frågor sätta sig in i barns situation i uppväxten där våld förekommer. Dessutom bör varje sådan jurist ta reda på vad våld gör med människor och förstå våldets logik. Då först kan man bli en duktig jurist som arbetar med vårdnadstvister, eftersom det viktigaste jobbet man kan ha som jurist är att arbeta för att skydda barn.

Vad händer dagen då du blir utsatt för brott?

14 maj 2018

Visste du att både om du skulle bli misstänkt för brott – eller om du skulle bli utsatt för brott – har rätt att få en advokat vid sin sida? En hel del advokater arbetar som målsägandebiträde (det heter). Det innebär att du då får en advokat som hjälper dig som är offer för ett misstänkt brott, som hjälper dig med allt det juridiska som det innebär att vara den som är målsägande. Att vara målsägande innebär att du är utsatt för ett brott, som det är upp till åklagare och polis att bevisa om vem som är skyldig till brottet.

Målsägandebiträde hjälper brottsoffer

Även som brottsoffer är det en del juridiska processer man går igenom; förhör, utredning, kanske läkarbesök; allt sådant som polisen kan behöva för att bevisa vem som är skyldig till brottet som du har utsatts för. Och här tar vi inte ens upp den känslomässiga biten av att ha varit utsatt för ett brott utan endast den juridiska frågan om man blir utsatt för brott. Ett målsägandebiträde har lite olik uppgifter när han eller hon ska hjälpa dig genom den juridiska processen som många brottsoffer få gå igenom, innan rättsystemet har fått fatt i den som är skyldig till brottet. Här tar vi upp de viktigaste delarna.

1. Advokaten stöttar dig genom hela rättsprocessen

Här ska advokaten berätta för dig vad som brukar hända i juridiska processer som en utredning och eventuellt en rättegång innebär. Han eller hon berättar vad du kan förvänta dig, och vad du själv kan göra.

2. Advokaten ska se till att polis och åklagare arbetar för att utredningen går framåt

En advokat som är målsägandebiträde brukar arbeta för att rättigheter tas till vara för den som är utsatt för brott. Till exempel, om det krävs något i en utredning, så ska den som är brottsoffer få komma till tals. Kanske förhöras, kanske vallas på en plats för att lättare kunna berätta mer konkret om vad som hände.

3. Advokaten är med under en rättegång och ser till att du som brottsoffer orkar gå igenom den

Är det så att det blir en rättegång, ska advokaten hjälpa och stötta dig igenom rättegången. Han eller hon kan vara med och förklara vad som händer, och också vara ett moraliskt stöd för dig som utsatt för ett brott.

4. Advokaten ser till att du får det skadestånd som du som brottsoffer har rätt till

Vid en rättegång, och om den som är misstänkt för brottet, befinns vara skyldig till brottet, ska den som blivit utsatt få skadestånd. Då är det din advokat, eller målsägandebiträde tala om vilket skadestånd som du som brottsoffer gör anspråk på.

Ensam och gemensam vårdnad i praktiken

29 apr 2018

I Sverige gäller att alla barn som är under 18 år gamla ska ha minst en eller två förmyndare. I de allra flesta fall är det barnets föräldrar som har gemensam vårdnad, eller en av föräldrarna som har ensam vårdnad. Vid gemensam vårdnad har båda föräldrarna rätt att ta beslut som till exempel rör barnets skolgång. Men vad mer betyder de olika begreppen egentligen i praktiken?

Gemensam vårdnad

Delad vårdnad innebär att föräldrarna delar det juridiska ansvaret för barnen. Det här innebär dock i praktiken att den ena föräldern tar flera mindre beslut i vardagen. Det handlar till exempel om kläder, mat och sovtider som den ena föräldern beslutar om, när barnet är hos denne.

Boende

Många väljer att låta barnet bo växelvist, till exempel varannan vecka, men gemensam vårdnad innebär inte detta per automatik. Det kan till exempel finnas geografiska hinder som gör det bättre att barnet endast vistas hos ena föräldern under mer begränsade perioder, så som under sommarlov och högtider.

Den förälder som barnet är folkbokförd hos brukar kallas för boförälder, medan den andra kallas för umgängesförälder. Den som barnet bor hos har inte rätt att flytta iväg med barnet, om inte umgängesföräldern godkänner det. Detta förutsatt att de har gemensam vårdnad. Det är barnets folkbokföringsadress som ligger till grund för vilken skola och dagis barnet ska gå i. Rent generellt ska inte gemensam vårdnad blandas ihop med var barnen bor. 

Ensam vårdnad

Vissa missförstår vad ensam vårdnad betyder. I praktiken betyder det att föräldern med vårdnad har rätt att ensam ta beslut kring barnets uppfostran, kontakt med myndigheter, skolgång och så vidare. Det innebär dock inte att barnet inte får träffa den förälder som inte har vårdnad. Umgängesrätten finns till för att barnet ska kunna träffa båda sina föräldrar, även om de inte har delad vårdnad. Läs mer om detta nedan.

Umgängesrätt

Det läggs väldigt stor vikt vid barnets bästa i frågor som rör umgänge. Om en förälder säger ifrån sig umgänget och schemalagda tider för detta, kan umgänget behöva ske på förälderns villkor. Det är givetvis inte optimalt, men om föräldern med vårdnad försöker förhindra umgänge, kan detta tala till dennes nackdel om föräldrarna hamnar i ytterligare en tvist.

För att en förälder ska kunna neka umgänge krävs vissa skäl. Att neka umgänge är en stark åtgärd, och det finns en risk att föräldern, eller socialnämnden, väcker talan om umgängesrätt. Om barnet utsätts för fara eller om andra risker föreligger, är situationen givetvis en annan.

 

Inte bara vid brottmål man kan behöva en advokat

21 apr 2018

Det finns många olika tillfällen man kan behöva hjälp av en advokat. Det är inte bara vid misstänkta eller begångna brott som man kan behöva en offentlig försvarare. Många tänker att det bara är vis misstänkta brott man behöver ne adokat eftersom vi har präglats av den populärkultur som i filmer som handlar om kriminella och detektiver som löser brott (särskilt inom amerikanska filmer). Det har påverkat vad vi förknippar advokater med och tänker oss att de mest arbetar med försvar av misstänkta. Där uppmanas de misstänkta att inte säga något till polisen. Så är det kanske inte riktigt i verkligheten. I verkligheten arbetar advokater med många fler rättsfall än som förvarare av den som är misstänkt för brott.

Advokater måste upptas av Sveriges Advokatsamfund

Som advokat är man utbildad jurist, som har upptagits av Advokatsamfundet. Och innan man kan bli upptagen av Advokatsamfundet, ska man förutom genomgången juridisk utbildning har jobbat minst tre år som biträdande jurist på en Advokatbyrå (egen eller någon annans). Efter det kan man ansöka om att få bli upptagen av Advokatsamfundet. Då måste man ha en ordnad ekonomi, ”vara redbar”, inte ha ett förflutet som kriminell och anses som lämplig som advokat. Efter det kan man alltså få kalla sig advokat, vilket är en skyddad titel. Som advokat kan man alltså få jobba med allt inom affärsjuridik, rådgivning, inom arbetsrätt, miljörätt, asylrätt eller med försäkringsfrågor. Man måste inte arbeta som specialist inom något område. Vissa arbetar som allmänpraktiserande advokat och åtar sig då olika områden, med allt från brottmål, familjerätt och till exempel konkurser.

Inte alla kommer i kontakt med advokat

Det är inte alla som kommer i kontakt med denna värld, möjligen om man anser sig ha blivit orättvist behandlad på arbetsplatsen, då kan man kanske komma i kontakt med en jurist på det fackförbund man är med i, om man nu är det. Andra områden man kan komma i kontakt med en advokat är om man befinner sig i en tvist om till exempel barn, arv, testamente eller någon annan familjerättstvist. Bor man i Stockholm finns det så mågna som över 2.000 advokatbyråer, vilket visar att det är lättare här än på andra håll i Sverige att få tag i en advokat. I Göteborg, liksom i Malmö finns det fler än 500 och sedan i landets svenska städer advokater i fallande ordning. Många advokater dras eller flyttar till Stockholm eftersom både arbetstillfällen är fler och lönerna högre. Vill du läsa mer om advokat i Stockholm, klicka på: https://www.advokatistockholm.nu.

Om man kommer i kontakt med lagens långa arm

10 apr 2018

Det är inte många som kommer i kontakt med rättvisans långa arm (som man uttrycker det). De flesta av oss lever vanliga, alldagliga liv som inte innebär någon risk för att komma i kontakt med polis och åklagare. Men om det nu skulle ske är det egentligen inget underligt om det nu skulle hända att man blir misstänkt för något brottsligt.

Ju mer ansvar du har till exempel i ett företag, desto mer kommer att krävas av dig, om det nu skulle vara så att en åklagare skulle upptäcka frågetecken kring ekonomin i företaget. Det är en hårfin skillnad mellan ekonomisk  brottslighet och finansiell planering. En del ekonomer tänjer på det lagliga när det kommer till, till exempel skatteplanering. Det är inte det vanliga att man undanhåller skatt som ska betalas. Absolut inte, vad vi försöker påskina här är det faktum att om det skulle hända att man kommer i kontakt med polis och, eller åklagare är det inget att skämmas för. Det kan hända den bästa.

Alla har rätt till en rättvis och objektiv prövning

Om det nu skulle hända, är det bra att veta att inget är kört. Alla har rätt till en rättvis prövning. Det är det som det innebär att leva i en rättsstat.Likt den för ögonen förbundna Justitia som håller en våg i ena handen och bestraffningens svärd i den andra handen, har alla rätt att få det prövat inför en domstol som ”har förbundna ögon”; alla sak stå lika inför lagen. Det ska inte komma an på härkomst, etnicitet eller ekonomiska resurser för att man ska få rättvisa i prövningen om man har gjort sig skyldig till ett brott eller om man är oskyldig.

Inte alla advokater är duktiga advokater

Ett led i detta att få en rättvis prövning ligger att få en advokat som försvarar en, som ser till att man får ta fram bevis som kanske kan visa på att man är oskyldig. En duktig offentlig försvarare tar fram egna bevis och hjälper dig om det finns saker som kan peka på brister i åklagarens bevisning mot dig, eller om det finns saker som kan frikänna dig.  Det är ett faktum att alla advokater inte är duktiga. Det kan skilja en hel del mellan den advokat som är duktig och den som är katastrofal. Därför är det viktigt när du väljer. Välj den bästa.

När du vill, eller måste hitta den advokat som kan företräda dig och som är duktig på det, bör du inte googla offentlig försvarare. Däremot bör du vara mycket noga med vem du väljer och inte välja första bästa. Du bör gå på referenser, fråga runt om vilken advokat som är bäst inom just det område som du behöver en advokat till.

Akuttandläkare – när du eller någon i din familj behöver akut tandvård

7 mar 2018

Att drabbas av akut tandvärk kan göra fruktansvärt ont och göra att man i princip blir helt handlingsförlamad. Man kan inte sova, inte äta, och att gå till jobbet är inte ens att tänka på. Det finns bara ett mål i huvudet – att få hjälp av en tandläkare. Bor man i Stockholm finns det lyckligtvis ett ganska stort utbud av tandläkarmottagningar som erbjuder akuttandvård, och har man tur kan man faktiskt få hjälp ganska så fort. Dock är Stockholm samtidigt en stor stad med många människor och att det blir lite kö på akutmottagningarna är helt naturligt.

Blir dyrare

Att besöka en akuttandläkare i Stockholm (eller någon annan stad) innebär alltid en extra kostnad utöver den vanliga taxan. Du har rätt att få veta när du ringer ungefär vad besöket kommer att kosta, men det är inte alltid lätt att i den situation man befinner sig i att ringa runt och göra initierade val av tandläkare. Därför kan det vara bra att du för dig själv och hela familjens räkning innan någon drabbas av akut tandvärk kollar med din vanliga tandläkare vad akuttandvård kostar hos dem, och om det finns andra mottagningar som verkar bättre. Ha en plan för vart du ska vända dig om du eller någon i familjen plötsligt skulle drabbas.

Vad orsakar akut tandvärk?

Den absolut vanligaste orsaken till plötslig svår tandvärk är pulpit, som är en form av långtgående karies. Vid pulpit har kariesbakterierna nått tandnerven, pulpan, vilket lett till att den blivit inflammerad vilket orsakar den svåra värken. Det börjar som en långsamt pulserande, dov värk som tilltar mer och mer i styrka och intensitet tills den är på gränsen till outhärdlig och gör att det är svårt att ens urskilja vilken tand det är som gör ont eller om det är hela käken.

En annan orsak till smärta kan vara blottade tandhalsar, vilket kan förekomma om du borstat tänderna för hårt eller använt en för hård borste, vilket kan leda till att tandemaljen slipas ner vid tandköttet. Tandroten blottas och det börjar göra ont.Det en tandläkare kan göra i detta fall är att lackera tandhalsarna med fluorlack eller att fylla igen gliporna med plast. En tandköttstransplantation är en annan möjlighet.

En tredje anledning är förstå att du eller någon i din familj råkat ut för en olycka och skadat eller slagit ut en eller flera tänder. Detta kan behöva åtgärdas omedelbart, och sådana fall kan till och med prioriteras hos en akuttandläkare, särskilt om det gäller ett barn.

Det statliga tandvårdsstödet

Alla svenska medborgare har ett årligt tandvårdsstöd att hämta ut. Stödet är uppdelat i allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Det allmänna tandvårdsbidraget är 300 kronor per år för den som är mellan 20 och 29 år eller över 75 år, och på 150 kronor per år för den som är mellan 30 och 74 år gammal. Detta bidrag kan användas till vilken tandvård man än önskar. De flesta svenskar använder upp sitt allmänna tandvårdsstöd i samband med rutinundersökningar.

Det särskilda tandvårdsstödet är till för den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har ett större behov av tandvård.

Högkostnadsskyddet, slutligen, är det som antagligen blir aktuellt om du skulle behöva söka akut tandvård. Grundregeln är att du själv får stå för kostnader upp till 3 000 kronor, därefter får du ersättning från Försäkringskassan på 50% av beloppet mellan 3 000 och 15 000 kronor, och med 80% av kostnader över 30 000 kronor. Som synes kan ett besök således ändå bli ganska dyrt.

Ta hand om dina tänder

Det kostar pengar att gå till tandläkaren i Sverige, det är tyvärr ingen absolut rättighet. Detta gör att det är du som är ytterst ansvarig för dina och dina barns tandhälsa. Att ta hand om dina tänder och lära dina barn att göra detsamma kan hjälpa er att undvika höga kostnader och onödigt lidande längre fram i livet, och låta er behålla ett vackert leende livet ut.

Så kan du hjälpa ert barn hantera er skilsmässa

11 feb 2018

En skilsmässa är sällan enkel. Särskilt problematiskt blir det när barn är inblandade. Det ideala vore givetvis om barnen skulle klara sig utan att bli särskilt ledsna – men som en förälder i en skilsmässa får man vara beredd på att trösta. Mindre lätt eller svårt kan det bli beroende på barnets ålder. Är barnet äldre är det sannolikt lite enklare. Samma gäller om barnet är väldigt, väldigt ungt. Oavsett finns det ett par saker man kan tänka på för att barnet ska klara sig så bra genom en skilsmässa som det bara går.

Gör det tydligt att det inte handlar om barnet

Vid en skilsmässa kan alla möjliga olika tankar finnas hos barnet. Vissa barn kan i någon mån lägga skulden på sig själva, och tänka att skilsmässan kanske inte skulle hänt om de bara skötte sig bättre. Det finns en särskild risk för detta om barnet har hört ett gräl, där grälet kanske handlade om barnen, helt eller delvis.

Det är viktigt att göra det tydligt för barnen att det inte är deras fel. Likaså är det viktigt att säga att det inte finns någonting de skulle kunna ha gjort för att förhindra separationen. Var samtidigt också tydlig med att de kommer att få fortsätta umgås med båda sina föräldrar.

Försök inte ställa din före detta i dålig dager

Det finns väldigt lite som du som förälder skulle kunna tjäna på det här. Dock är det lätt, och det förekommer nog ofta, att man råkar säga något dåligt om pappan eller mamman. Det är väldigt mycket känslor inblandade, och ibland är det inte så lätt att lägga band på dessa känslor. Råkar du säga något dumt – förklara att du egentligen inte menade på det viset.

Vidare är det bra att klargöra att du vill att barnen ska kunna umgås med båda sina föräldrar på ett bra sätt. Ett barn i Sverige har alltid rätt till varaktiga relationer med båda sina föräldrar (om inte uppenbar fara finns), men du bör visa att du främjar detta.

Låt dem uttrycka sina känslor

Berätta att det är okej att vara ledsen över skilsmässan, precis som det är för dig också. Du behöver inte känna dig skyldig att spela superglad tiden efter uppbrottet bara för att värna om barnen. Barnen är med sannolikhet ledsna eller tycker det är jobbigt, som du också troligtvis gör. Tänk på att trösta lämpligt. Dina djupaste tankar kanske är bättre att vädra för en vän – inte för dina barn.

Läs mer här.

Är du misstänkt för ett narkotikabrott?

31 jan 2018

Om man ser ett narkotikabrott ur ett generellt perspektiv så är det ett av de vanligaste brotten i Sverige. Den typiske gärningsmannen är en man i yngre medelåldern som bor i någon av våra större städer - Malmö, Göteborg och Stockholm - och den typiska drogen som denne förvarat, sålt, haft i ägo eller brukat är antingen cannabis eller amfetamin. Ett narkotikabrott kan vara ringa eller bedömas som stort; mängden av narkotika samt i vilket syfte det använts är avgörande i brottsrubriceringen. 

Vi skulle säga att ett narkotikabrott är allvarligt - men att det egentligen inte skiljer sig från annan typ av brottslighet. Tyvärr så är det ofta så att ett narkotikabrott sällan ses med blida ögon, vare sig från allmänheten eller från domstolar. 

Blir man hårdare straffad för ett narkotikabrott? 

Det är ofta stigmatiserande att vara misstänkt- eller dömd för något typ av narkotikabrott. Jämför du ett ringa narkotikabrott med en grov misshandel där den senare gärningsmannen döms till fängelse medan den förre får dagsböter så kommer allmänheten att se lite annorlunda på saken. Troligt är nämligen att misshandeln och personen bakom det brottet kommer att ha lättare att återgå till det normala jämfört med den som dömts för ett narkotikabrott; trots att straffsatsen varit lägre. 

Då vi säger att rätten kan döma på förhand så är detta, naturligtvis, en sanning med viss modifikation. Våra svenska domstolar dömer naturligtvis inga på förhand; men däremot så finns en risk i att domstolen påverkar av allmänheten. Skulle du vara misstänkt för ett grövre narkotikabrott så kanske tidningarna skriver om det, du kanske hängs ut med namn och du kanske sammankopplas med kriminella nätverk som du egentligen inte alls tillhör. Det handlar om människor som sitter i rätten - att tro att dessa är opåverkbara är att hoppas på lite för mycket. 

Rätt advokat kan göra stor skillnad

Skulle du vara misstänkt för ett grövre narkotikabrott så har du rätt att välja ett juridisk ombud. Här bör du välja ett som har god erfarenhet då detta verkligen kan göra stor skillnad. Utses ett ombud att försvara dig så kan denna sakna den nödvändiga erfarenhet som krävs och kan därigenom missa att föra fram viktiga fakta/bevis samt förbise andra viktiga detaljer som kan tala till din fördel. 

Kostnaden för en advokat bekostas av staten vid ett grövre narkotikabrott - du behöver, vid en friande dom, inte betala. Skulle du bli dömd så kan du dock tvingas betala tillbaka delar av- eller hela beloppet. Dock till staten och inte till den advokat som representerat dig - denne har, som sagt, redan fått sitt arvode betalt. 

Vad händer med arvet vid mord av förälder?

22 jan 2018

Vad gäller om någon mördar sin förälder i hopp om att få sin del av arvet? Den frågan har aktualiserats sedan det uppmärksammade misstänkta mordet som begicks av Johanna Möller och hennes dåvarande afghanska pojkvän på hennes pappa och mordförsök på hennes mamma. Mordet har kommit att kallas sommarstugefallet, eller Arbogafallet, då mordet och mordförsöket begicks på föräldrarnas sommarstuga i Arboga. I samband med rättegången i tingsrätten togs även ett misstänkt anstiftan till mord på hennes tidigare make. Domen har överklagats och kommer att tas upp i hovrätten.

Vad händer om man mördar den man ärver av?

Många har undrat om vad som händer om man mördar den man har rätt att ärva från. Det är helt klart och tydligt att mördar man någon som man har rätt att ärva av‚ förälder eller barn, som man egentligen är bröstarvinge till, då förverkas rätten till arvet, enligt svensk lag (ärvdabalken 15:1). Mördar man sin förälder förverkar man rätten att ärva den samma. Förutsättningen är att den som mördat föräldern är över 15 år då mordet begicks. Dels ville lagstiftarna göra sig av med den paradoxala ”rätten” till arv även om man bragt livet av den man ärver av. Så svaret är entydigt nej, Johanna Möller ärver inte sin pappa, om hon inte frikänns från den fällande domen i tingsrätten iVästmanland.

Ingen bröstarvinge kan bli arvslös

Annars är arvsrätten en stark juridisk rätt. Ingen kan bli arvslös, såsom man kunde förut; var någon förälder missnöjd med en bröstarvinge kunde hen göra den arvlös. Det kan man alltså inte längre. Det är en del som allmänheten inte känner till när det kommer till arv och arvsrätt. Bland annat den svåra situationen om ett par är sambor. Man ärver inte varandra per automatik, trots att man har gemensamma barn. Ett barn kan avstå från arvet, genom avtal, om den andra föräldern dör. Är paret gifta ärver man varandra automatiskt.

Sambor ärver inte automatiskt varandra

Ett sambopar måste alltså upprätta ett testamente sinsemellan som ger den andra rätt att ärva av den. Skulle det uppstå oklarheter, går rätten att ärva av sin förälder före rätten att ärva sinsemellan ett sambopar. Sålunda har särkullbarn rätt att ärva före sambon även om den andra skulle ha testamenterat sin egendom till sambon. Förut kunde makar sinsemellan testamentera varandra ifall någon dog, men det gäller inte om man har särkullbarn och om de kräver sin laglott, som det heter. Men det förutsätter att de kräver ett skifte av arvet. Läs mer här om arvsrätt.

Umgängesrätt

5 jan 2018

Umgängesrätten kallas den rätt barn har att regelbundet umgås med båda sina föräldrar. Den grundar sig i FN:s barnkonvention som säger att alla beslut som tas kring barnet ska grunda sig på barnets bästa, vilket i Sverige innebär regelbunden kontakt och umgänge med båda föräldrarna. I Föräldrabalken, sjätte kapitlet, §15 behandlas umgängesrätten. Där står att umgänget kan ske antingen genom att barnet och föräldern träffar varandra, eller att de har annan kontakt. Med detta menas att telefonsamtal och annan form av ickefysisk kontakt också är att räkna som umgänge, till exempel om föräldern bor på annan ort.

Gemensam och ensam vårdnad

Föräldrarna till ett barn kan efter en skilsmässa ha gemensam vårdnad om barnet, eller så har en av föräldrarna ensam vårdnad. Om inte speciella skäl föreligger är vårdnaden om barnet alltid fortsatt gemensam efter en skilsmässa. Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man är ansvarig för barnets uppfostran och att ta beslut som är av ingripande betydelse för barnet, exempelvis skolgång och boende. Som vårdnadshavare är man också skyldig att sörja för att barnet har regelbunden kontakt med båda föräldrarna.

Umgängesavtal

Oavsett om föräldrarna har gemensam vårdnad eller om en av föräldrarna ensam har vårdnaden, ska föräldrarna komma överens om boendet för barnet i ett så kallat umgängesavtal. Det vanligaste är att man kommer överens om så kallat växelvis boende, där barnet bor en vecka i taget hos vardera föräldern. Detta är också det bästa alternativet, enligt studier från Karolinska Institutet och Stockholms Universitet.

Det som talar för denna form av boende är att barnet får ha båda föräldrarna nära sig i vardagen, och båda föräldrarna får chansen att vara ”riktiga” föräldrar som är delaktiga i barnens dagliga liv. Denna form förutsätter dock att föräldrarna bor förhållandevis nära varandra så att barnet inte har orimligt långt till skola, fritidsaktiviteter och kamrater. Även om barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna ska ett av boende ändå räkna som barnets hemadress.

Bor föräldrarna på olika orter eller långt ifrån varandra i en storstad kan ett varannan-helg-boende passa bättre, och bor föräldrarna mycket långt ifrån varandra får man kanske nöja sig med telefon- och skypekontakt samt att träffas på skollov och långhelger.

Det är viktigt att man i detalj kommer överens om villkoren för umgänget och skriver ner dem i ett umgängesavtal så att det är tydligt vad som gäller. Vill man ha hjälp att skriva ett umgängesavtal kan man ta hjälp av en jurist inom familjerätt.

Undantag från umgängesrätten

Umgängesrätten utgår alltid från barnet, och det finns inget som tvingar barnet att umgås med en förälder om barnet inte vill. Riskerar barnet att fara illa hos en av föräldrarna bör det så klart inte träffa föräldern, dock ska man som förälder alltid vända sig till en advokat och till tingsrätten om man vill göra ändringar i umgänget. Att hindra umgänget går emot ens skyldigheter som vårdnadshavare och att hindra umgänget är att betrakta som umgängessabotage, vilket kan göra att man blir av med vårdnaden om barnet.

Anser man att den andra föräldern inte bör träffa barnet och har goda skäl för det, kan man via en advokat lämna in en stämningsansökan mot den andra föräldern till tingsrätten. Rätten beordrar då en utredning av familjesituationen och dömer utifrån den samt efter förhandlingar i rätten där parterna hörs. Finner rätten att umgänget bör ändras meddelar den det i ett beslut.

Vill du veta mer om frågor kring umgängesrätt kan du vända dig till en advokat med kunskap om och erfarenhet av familjerätt och umgängesrätt.

Dolda fel i ett hus

17 okt 2017

När man köpt ett hus, flyttat in och bott ett tag händer det ibland att man har oturen att stöta på ett dolt fel. Ett dolt fel är ett fel som varken köparen eller ägaren känt till vid husaffären, med andra ord ett fel som inte kunnat upptäckas med blotta ögat. Att upptäcka ett dolt fel känns ofta som ett hårt slag, man har ju precis tagit sig igenom hela husaffären med budgivning, låneförhandlingar och flyttstök. Nu kastas man återigen in i något som i bästa fall sträcker sig till några obekväma samtal med den tidigare ägaren, i värsta fall utvecklas till en rättstvist.

Vad är ett dolt fel?

För att ett fel ska klassas som dolt räcker det dock inte med att man inte känt till det när man köpte huset. När du köper ett hus har du så kallad undersökningsplikt. Du måste ha gjort en grundlig besiktning av huset innan du flyttade in, gärna genomförd av en legitimerad besiktningsman. Har du inte gjort det kan inte felet klassas som dolt. Lita inte heller helt på besiktningen utan gör noggranna kontroller själv genom att mäta fukt och radon, kontrollera vattnet i eventuella brunnar etc. Finns det krypgrund under huset, ta reda på hur man kan upptäcka dolda fel där som fukt- och mögelskador.

Dolda fel döljer sig, som namnet antyder, där ögat eller andra sinnen inte kommer åt. Men för att ett fel ska klassas som dolt får det heller inte vara förväntat. Med det menas att huset ålder och skick spelar in. Att upptäcka mögel bakom en fuktspärr i ett trettio år gammalt, orenoverat badrum är helt enkelt inte att betrakta som osannolikt.

Risk för dolda fel

Om besiktningsmannen inte upptäckt några fel, men pekat på risker och sannolikhet för vissa utrymmen är det din skyldighet att kontrollera dem. Om ett fel upptäcks efter inflyttning och det har varnats för det i besiktningsprotokollet kommer du inte att kunna få det klassat som dolt.

Kontakta säljaren

”Preskriptionstiden” för ett dolt fel är tio år, dvs om du upptäcker ett fel på huset  inom tio år är det säljarens ansvar. När du upptäckt felet ska du kontakta säljaren så snart som möjligt, men högst sex månader från det att du upptäckt felet. Om felet är såpass allvarligt att det kan beräknas ha negativ effekt på marknadsvärdet kan du begära av säljaren att få avdrag på priset. I vissa fall kan du även ha rätt till skadestånd, om säljaren bevisligen försummat huset. I verkligt allvarliga fall kan du även begära att köpet upphävs.

Juridik kring dolda fel

Lagarna och reglerna kring dolda fel kan vara svåra att tyda och det kan vara klokt att kontakta en jurist med erfarenhet av fastighetsfrågor för att få hjälp med att utreda ditt ärende och sköta kontakten med säljaren. I slutändan är det oftast parternas försäkringsbolag som avgör vad som ska räknas som ett dolt fel, men vill du som köpare upphäva köpet krävs ett beslut i tingsrätten.

Det är aldrig roligt när ett dolt fel upptäcks, varken för köparen eller säljaren. Men oftast kan det tråkiga sluta i att man ändå kommer överens och båda parter blir nöjda. Det viktiga är att man försöker hålla en god ton, och gärna överlåter det tekniska åt jurister och försäkringsbolag. Det viktigaste i slutändan är ju att det dolda felet blir åtgärdat, inte vem som haft rätt eller  fel.

Hitta rätt advokat

5 okt 2017

Om du letar efter en advokat är du säkerligen mycket angelägen om att du får en advokat som är bra. Kanske är du i ett pressat läge och behöver hjälp från någon med god erfarenhet och kompetens inom det område du söker hjälp inom. I den här texten kan du lära dig om vad som är bra att tänka på i jakten på en riktigt bra försvarare.

Vad behöver du hjälp med?

Behöver du en försvarsadvokat? Eller någon som kan familjejuridik? Advokater kan arbeta inom många olika områden, och du bör välja en med kompetens inom just det område du behöver hjälp med. Behöver du till exempel en försvarsadvokat för att du är misstänkt för brott – är det just en försvarsadvokat du behöver. Dessa kan hjälpa dig bättre än en advokat med inriktning mot affärsjuridik kan göra. Ska du däremot starta upp ett företag och behöver råd kring detta kan en försvarsadvokat inte hjälpa dig lika bra som någon som jobbar med affärsjuridik.

Känner du någon som kan rekommendera en advokat?

Om du känner någon du litar på som kan rekommendera en advokat är det här ett av de bättre sätten att hitta en advokat på. Istället för att söka recensioner och gå efter anonyma recensioner på nätet, får du en bedömning från en vän du litar på. Den bedömningen bör såklart väga tyngre än referenser som du inte ens vet vilka de kommer ifrån.

Dock bör du ha det som står ovan i åtanke. Det gäller att den du känner också har fått hjälp av en advokat i ungefär samma syfte som du. Om han eller hon fick hjälp av en försvarsadvokat i en rättegång är det kanske inte den advokaten du ska använda dig av om du behöver hjälp med affärsjuridisk rådgivning. Se även till att vännen du pratar med fick hjälp av advokaten i Stockholm (om du bor själv Stockholm) eller helt enkelt den stad du bor i.

Använd Advokatsamfundets hemsida

Advokat är en skyddad titel och det krävs ett godkännande av Advokatsamfundet för att få kalla sig det. Ett bra sätt att hitta seriösa advokater är således att söka i registret som finns på Advokatsamfundets hemsida.

Så gör du

  1. Gå in på Advokatsamfundets hemsida
  2. Framför dig ser du ett sökfält. Tryck på ”Avancerad sökning”.
  3. Välj lämplig verksamhetsinriktning, till exempel ”Brottmål” om du behöver en försvarsadvokat.
  4. Skriv in din ort, till exempel ”Stockholm”.
  5. Kryssa i rutan ”Advokat”.
  6. Tryck på ”Sök”.

Du bör nu ha fått ett antal advokater att välja mellan. Sökte du på en större stad, till exempel Stockholm, är antalet säkerligen stort. När du klickar på en advokat eller en advokatbyrå ser du närmare beskrivning av verksamhetsinriktningarna samt kontaktuppgifter. Därefter är det bara att ta kontakt.

En bodelning sker vid en separation

23 sep 2017

Det finns många exempel på när personer som levt ihop plötsligt bestämmer sig för att gå skilda vägar och då detta görs så sker det – i de allra flesta fall – en bodelning. Hur denna bodelning sedan ser ut varierar och beror lite på hur förhållandet i fråga ser ut. Det gäller nämligen lite annorlunda regler vid en bodelning om man exempelvis varit gifta då detta uppbrott skett jämfört med om man varit sambo. Har man varit sambos så äger nämligen en bodelning rum om någon av parterna begär det. Mellan gifta par så äger den rum oavsett.

Sambos delar dessutom bara upp bohag och bostad som man köpt gemensamt och denna form av bodelning kan med andra ord innehålla en del konflikter. Här kan man som sambo – om en konflikt gällande sin bodelning – ansöka om att tingsrätten utser en bodelningsförrättare som går igenom och beslutar om vem som ska ha rätt till vad. Detta gäller dock inte bostaden i fråga om man gemensamt har köpt den. Här får då antingen den ena parten köpa ut den andra med värdet av halva huset eller också så säljer man gemensamt och delar vinsten lika mellan sig. Hur fungerar då en bodelning om det bara står ett namn skrivet på kontraktet till det hus man gemensamt har köpt.

Ja, här spelar det faktiskt ingen roll – förutsatt att man kan bevisa att man köpt den för ett gemensamt behov. Det kan – vid en bodelning – dock bli lite knivigare om ena partnern i ett samboförhållande flyttat in i den andres befintliga bostad. Detta brukar dock lösa sig – antingen genom att man tar ett gemensamt beslut eller att man, som sagt, utser en bodelningsförrättare som fattar besluten om huruvida denna bostad ska delas eller ej.

Bodelning mellan makar vid en skilsmässa

Då två äkta makar skiljer sig så sker ofta en bodelning redan under betänketiden och detta innebär att de gemensamt går igenom de tillgångar och de skulder de skaffat sig under sin tid tillsammans. Detta kan – tyvärr – i många fall bli en relativt smutsig process som kan slita på båda parter. Även vid en bodelning mellan äkta makar så utses dock – vid behov – en bodelningsförrättare som hjälper till. Denne kommer i så stor grad som det bara är möjligt att försöka få fram en frivillig överenskommelse och om inte detta fungerar så kommer han – i absolut sista hand – att begära att denna bodelning förrättas enligt tvångsdelning.

Bodelning är naturligt

Att skilja sig och att flytta isär är ingenting som man i sig behöver skämmas för och att en bodelning är, som sagt, ett vanligt förekommande fenomen. Den gäller bara att agera vuxet och att försöka se saker och ting även från sin forne partners perspektiv. Att ställa till med bråk vid en bodelning är sällan ett bra alternativ då detta kan leda en uppslitande konflikt som vara länge. Rådet här är alltså att agera moget – innerst inne vet nog båda parter vad som bör tillfalla respektive person vid denna bodelning.

← Äldre inlägg